Wyszukiwarka:

2006 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 13/2006 Starosty Średzkiego z dnia 21 czerwca 2006 r.
 
Traci moc na podstawie ZarządzeniaNr 13/2014 Starosty Średzkiego z dnia 16 lipca 2014 r. - http://bip.srodawlkp-powiat.pl/bip/organy-wladzy-publicznej/starosta/zarzadzenia-starosty/2014-rok.html?pid=12047
 
 
 
 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 13/2006
Starosty Średzkiego
 z dnia 21 czerwca 2006 roku
 
 
w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego   w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) oraz w związku z porozumieniem z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad współdziałania urzędnika wyborczego, ustanowionego przez Starostę Średzkiego z Krajowym Biurem Wyborczym w Warszawie, zarządzam co następuje:
 
 
§ 1.1.    Ustanawiam w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. zwanym dalej  „Starostwem Powiatowym” pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego.
 2. Pełnienie obowiązków określanych w ust. 1 powierzam Panu Stanisławowi Litke – Kierownikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Obywateli.
 
§ 2.1.  Urzędnik wyborczy współdziała z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie zapewnienia warunków terminowej i zgodnej z prawem realizacji zadań wyborczych przez organy samorządu powiatu, wynikających z przepisów Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie.
2.   W celu wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, urzędnik wyborczy podejmuje w imieniu Starosty działania koordynacyjne wobec służb i osób wyznaczonych w Starostwie Powiatowym do wykonania poszczególnych zadań wyborczych oraz informuje Starostę, a w razie potrzeby także Krajowe Biuro Wyborcze, o wszelkich zagrożeniach i nieprawidłowościach w ich realizacji, wymagających działań w trybie nadzoru.
3.  W ramach współdziałania urzędnik wyborczy podejmuje w szczególności następujące działania:
a)    zapewnia niezwłocznie przekazanie otrzymanych z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego zwanej dalej „Delegaturą” aktów prawnych, wyjaśnień i innych materiałów wyborczych Powiatowej Komisji Wyborczej i osobom wyznaczonym do wykonania zadań wyborczych w Starostwie Powiatowym oraz czuwa nad właściwym ich wykorzystaniem,
b)    realizuje zadania  organizacyjne dotyczące szkoleń członków komisji wyborczych wynikające z ustaleń Komisarza Wyborczego, przekazanych przez Delegaturę,
c)    sygnalizuje Delegaturze wszelkie sprawy wymagające działań lub wyjaśnień Komisarza Wyborczego lub Państwowej Komisji Wyborczej bądź Krajowego Biura Wyborczego,
d)    zapewnia niezwłoczne przekazanie do Delegatury uchwał Rady Powiatu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu, w którym obsadzanie mandatu następuje z listy wyborczej i uchwał o obsadzaniu mandatu radnego w tym trybie, a także innych uchwał i dokumentów organów samorządu powiatu dotyczących wyborów, w trybie i terminach wynikających z Ordynacji wyborczej oraz wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej,
e)    zapewnia terminowe przekazanie Delegaturze danych statystycznych niezbędnych dla sprawnej organizacji wyborów,
f)    uczestniczy w udzielaniu niezbędnych informacji dotyczących wyjaśnienia skarg i odwołań wnoszonych do Państwowej Komisji Wyborczej i Komisarza Wyborczego.
4.    Zakres upoważnienia urzędnika wyborczego określony w ust. 1-3 poszerzony zostaje o wykonywanie zadań w wyborach Prezydenta RP, Sejmu i Senatu oraz referendach. Zapisy ust. 1- 3 stosuje się odpowiednio.
5.    Urzędnik wyborczy zobowiązany jest w zakresie realizacji wykonywanych zadań do współpracy z Sekretarzem Powiatu.
 
§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu i p. Stanisławowi Litke – Kierownikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Obywateli.
 
§ 4.  Traci moc zarządzenie nr 10/99 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie powołania urzędnika wyborczego w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
 
§ 5.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
STAROSTA
/-/ mgr inż. Paweł Łukaszewski
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Maria Bochyńska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (17/07/2006 14:00:10)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (17/07/2006 14:00:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (25/07/2014 10:32:21)
Lista wiadomości