Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 57/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku
Uchwała Nr 57/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
 
w sprawie sposobu przeprowadzania negocjacji dotyczących dzierżawy gruntów rolnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego, o łącznym obszarze do 20 ha, wydzierżawianych na czas oznaczony krótszy niż 3 lata w drodze bezprzetargowej.
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zmianami) oraz Uchwały nr 34/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 marca 2015 roku Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:
 
            § 1. Ustala się sposób przeprowadzania negocjacji w sprawie wydzierżawiania gruntów rolnych na cele rolne o łącznym obszarze do 20 ha, wydzierżawianych na czas oznaczony krótszy niż 3 lata w drodze bezprzetargowej, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
w.z. Starosty
/-/Piotr Kasprzak
Wicestarosta
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały nr 57/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 27 kwietnia 2015 roku
 
w sprawie sposobu przeprowadzania negocjacji dotyczących dzierżawy gruntów rolnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego, o łącznym obszarze do 20 ha, wydzierżawianych na czas oznaczony krótszy niż 3 lata w drodze bezprzetargowej.
 
 
            W związku z zapisami § 2 Uchwały nr 34/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego, o łącznym obszarze do 20 ha, wydzierżawianych na czas oznaczony krótszy niż 3 lata, zgodnie z którymi w przypadku wpływu więcej niż jednej oferty na wydzierżawienie ww. gruntów przeprowadza się negocjacje, w celu przejrzystego i bezstronnego wyboru osoby, z którą zawarta zostanie umowa dzierżawy, zaistniała konieczność ustalenia sposobu przeprowadzania negocjacji.
            W związku z powyższym podjęcie Uchwały jest uzasadnione.
 
 
 
 
Załącznik do Uchwały nr 57/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 13 kwietnia 2015 r.
 
 
               Sposób przeprowadzania negocjacji w sprawie wydzierżawiania gruntów rolnych na cele rolne  o łącznym obszarze do 20 ha, wydzierżawianych na czas oznaczony krótszy niż 3 lata w drodze bezprzetargowej:
 
1.       Po upływie terminu wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami informuje wszystkie osoby zainteresowane dzierżawą gruntów, które złożyły pisemne oferty dzierżawy, o terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji. W negocjacjach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które złożyły pisemne oferty o dzierżawę.
2.       Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wyznacza 2 pracowników Wydziału, którzy będą uczestniczyli w negocjacjach i będą pełnili funkcję obsługi administracyjnej przeprowadzanych negocjacji.
3.       Podczas negocjacji Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami podaje informacje o osobach, które złożyły oferty na dzierżawę.
4.       Osobom zainteresowanym dzierżawą, które stawią się w określonym terminie i miejscu negocjacji, zostaną rozdane formularze, na których należy wpisać dane osobowe i oferowaną roczną stawkę czynszu dzierżawnego w kwintalach pszenicy, a następnie opatrzyć formularz czytelnym podpisem.
Roczna oferowana stawka czynszu dzierżawnego ustalana będzie proporcjonalnie do czasu trwania umowy dzierżawy.
Oferowana roczna stawka czynszu dzierżawnego nie może być niższa niż wskazana w wykazie.
5.       Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w obecności wszystkich osób zainteresowanych dzierżawą dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera ofertę podmiotu, który zaoferował najwyższą stawkę rocznego czynszu dzierżawnego.
6.       W przypadku gdy najwyższa stawka rocznego czynszu dzierżawnego zostanie zaoferowana w identycznej wysokości przez kilku oferentów, osoby te ponownie składają formularz z podaniem oferowanej, wyższej od poprzednio oferowanej, stawki czynszu dzierżawnego.
7.       Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zobowiązany jest do ustnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych dzierżawą osób biorących udział w negocjacjach o wynikach negocjacji i wyborze oferty podmiotu, który zaoferował najwyższą stawkę rocznego czynszu dzierżawnego.
8.       Z przeprowadzonych negocjacji sporządzany jest protokół, który winien być podpisany przez wszystkie osoby biorące udział w negocjacjach.
9.       Protokół z negocjacji stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy, która zawarta zostanie z osobą, która zaoferowała najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego.
10.   Organizator negocjacji jest zobowiązany podczas negocjacji ustalić miejsce i termin zawarcia umowy dzierżawy.
Popisanie umowy winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zakończenia negocjacji.
11.   Jeżeli osoba wyłoniona w negocjacjach bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Kasprzak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (14/04/2015 11:03:32)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (14/04/2015 11:03:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (14/04/2015 11:03:32)
Lista wiadomości