Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 142 /2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 listopada 2015 r.
 
 
Uchwała Nr 142 /2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 20 listopada 2015 roku
 
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
 
 
            Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 - ze zmianami) oraz uchwałą Nr XVI/92/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.", Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Ogłasza nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Średzkiego w dniu 20 listopada 2015 r.
 
2. Szczegóły naboru, o którym mowa w ust. 1, określone zostały w załączniku do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Starosta
   /-/Marcin Bednarz
 
 

Załącznik do uchwały - do pobrania (plik doc)


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 142/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 20 listopada 2015 r.
 
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
 
Zgodnie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorących udział w konkursie.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (20/11/2015 14:35:27)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (20/11/2015 14:35:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (20/11/2015 14:36:42)
Lista wiadomości