Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 144/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2015 r.
Uchwała Nr 144/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 27 listopada 2015 roku

 
 
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. 1. Upoważnia Pana Marka Kostkę do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki.
2. Do udzielania zamówienia publicznego o wartości powyżej 30.000 EURO wymagane jest złożenie wniosku stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały i uzyskanie jego akceptacji przez Zarząd Powiatu.
 
 
§ 2. Pan Marek Kostka, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, zobowiązany jest do wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych, które winny funkcjonować w jednostce.
 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
§ 5. Traci moc uchwała Nr 48/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 marca 2011 roku.
 
 
Starosta
/-/Marcin Bednarz
 
 

Załącznik do uchwały - do pobrania (plik doc)
 
 
 
  Uzasadnienie
do uchwały Nr 144/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 27 listopada 2015 roku
 
 
         Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd.
Jednakże stosownie do dyspozycji ust. 2 ww. art., Zarząd może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
Z uwagi na powyższe Zarząd, korzystając z przysługującego uprawnienia podjął decyzję w przedmiotowej sprawie.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (01/12/2015 08:51:17)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (01/12/2015 08:51:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (01/12/2015 09:21:26)
Lista wiadomości