A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Dla mieszkańców Załatw sprawę w urzędzie Gospodarka Nieruchomościami Informacja dotycząca przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 z późn. zm.)

Informacja dotycząca przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 z późn. zm.)

INFORMACJA
dotycząca przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 z późn. zm.)  

Starosta Średzki wyjaśnia, że z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe rozumie się nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:
1. mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
2. mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
3. których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.  

Przekształcenie następuje z mocy prawa, a jego potwierdzenie stanowi zaświadczenie wydawane przez Starostę Średzkiego z urzędu lub na wniosek (więcej informacji w zakładce: Załatw sprawę w urzędzie - Gospodarka Nieruchomościami  - 3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ). Zaświadczenie zostanie z urzędu przekazane do sądu rejonowego oraz do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem dokonania stosownych wpisów w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków.  

Z tytułu przekształcenia przez 20 lat należy uiszczać roczną opłatę przekształceniową, której wysokość jest równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Termin płatności to 31 marca każdego roku, natomiast opłatę za 2019 r. należy wnieść do 29.02.2020 r. Istnieje możliwość udzielenia osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty za dany rok na podstawie zarządzenia wojewody.  

W każdym czasie można zgłosić zamiar uiszczenia przedmiotowej opłaty jednorazowo - osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje wtedy bonifikata w wysokości od 60 % (w przypadku uiszczenia opłaty jednorazowej w 2019 r.) do 10 % (w przypadku uiszczenia opłaty jednorazowej w 2024 r.)- - z każdym rokiem wysokość bonifikaty zmniejsza się o 10 %.

Przekształcenie następuje z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej (pomocy de minimis). Przepisy dotyczące pomocy publicznej mają zastosowanie wyłącznie w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na nieruchomościach podlegających pod przepisy ustawy o przekształceniu [...]. Podkreślenia wymaga fakt, iż działalnością gospodarczą w rozumieniu przedmiotowej ustawy jest również wynajem mieszkania. Pomoc publiczną w kontekście niniejszej ustawy stanowi m. in. preferencyjna wysokość opłaty przekształceniowej, ponieważ użytkownik wieczysty uzyskuje własność nieruchomości za cenę niższą niż cena rynkowa. Wartość pomocy to różnica pomiędzy wartością rynkową gruntu a sumą opłat przekształceniowych.
Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień wydania zaświadczenia albo zaświadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1.

Zgodnie z zapisami art. 7 ust. 6a przedmiotowej ustawy przepisy o pomocy publicznej nie będą miały zastosowania w przypadku złożenia przez przedsiębiorcę w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia, oświadczenia o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres 99 lat (w przypadku stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynoszącej 1 %), 50 lat (stawka procentowa 2 %), lub 33 lat (stawka procentowa 3 %).  

Wobec powyższego w terminie do dnia 31 marca 2019 r. przedsiębiorca powinien dokonać wyboru, czy skorzystać z trybu niepomocowego i złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez wyżej wymienione okresy, czy skorzystać z pomocy publicznej - pomocy de minimis. W Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej należy złożyć stosowne dokumenty:
  • oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez 99, 50 lub 33 lata - do pobrania ,
lub
  • formularz informacji przedkładanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - do pobrania ,
  • zaświadczenia lub oświadczenie o wielkości udzielonej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat (2017 - 2019) lub o nieotrzymaniu takiej pomocy.    

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5, pokój nr 116 (parter) lub pod nr telefonu: 61 286 62 36. 

  
baner300x250