A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Dla mieszkańców Załatw sprawę w urzędzie Pomoc rodzinie Rodzina zastępcza.

Rodzina zastępcza.

Tryb umieszczania dziecka w rodzinie zastępczej:
Dziecku pozbawionemu  całkowicie lub częściowo  opieki rodzicielskiej  powiat zapewnia opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej na podstawie:
 • orzeczenia sądu opiekuńczego,
 • w przypadku pilnej konieczności zapewnieniu dziecku opieki zastępczej, umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej jest możliwe na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej przez rodzinę zastępczą ze starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny.
Warunki wymagane od kandydatów na rodziny zastępcze:
 • posiadanie stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • dobry stan zdrowia umożliwiający właściwą  opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
 • kandydaci nie są lub nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, nie mają ograniczonej władzy, ani też władza rodzicielska nie została zawieszona,
 • posiadanie odpowiednich warunków mieszkaniowych i stałego źródła utrzymania,
 • uzyskanie pozytywnej opinii ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
 • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najblższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu.
Rodziny zastępcze mają obowiązek:
1. Uczestniczyć w szkoleniu organizowanym przez PCPR lub na jego zlecenie, przez ośrodek adopcyjno-opiekuńczy lub inny podmiot.
2. Do współdzialania  z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

3. Zapewnieniu dziecku warunków rozwoju i wychowania w odpowiednich do jego stanu zdrowia, poziomu rozwoju, w tym:

 • odpowiednie warunki bytowe,
 • możliwość rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego,
 • możliwość zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka,
 • mozliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 • odpowiednie warunki do wypoczynku i organizowania wolnego czasu.

4. Sprawowania opieki nad powierzonym dzieckiem osobiście, z wyjątkiem przypadków, gdy osoba pełniaca funkcje rodziny zastępczej okresowo nie może z powodów zdrowotnych lub losowych sprawować opieki osobiście albo gdy dziecko okresowo przebywa w szczególnosci w sanatorium, szpitalu, domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub w innej placówce zzapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejsce stałego zamieszkania.

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela tej rodzinie pomocy pieniężnej uwzględniając:

 • wiek dziecka ,
 • stan zdrowia dziecka,
 • niedostosowanie społeczne dziecka, jeżeli wykazuje ono przejawy demoralizacji w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich.
W wysokości wyżej niż określona powyżej, lecz nie przekraczającej 80% podstawy, pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 50% dochodu tego dziecka, nie mniej jednak niż 20% podstawy.
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.
Powiat posiadający rodzinę zastępczą przyjmująca dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed jego umieszczeniem w rodzinie zastępczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków.
Usamodzielnienie wychowanka rodziny zastępczej.
Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także pomocą:
 • pieniężną na usamodzielnienie,
 • pieniężną na kontynuowanie nauki,
 • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,
 • w uzyskaniu zatrudnienia,
 • na zagospodarowanie - w formie rzeczowej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wspólnie z wychowankiem opracowuje indywidualny program usamodzielnienia, którego realizacja przez osobę usamodzielnianą warunkuje udzielenie w/w form pomocy.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U.z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn.zm.)
 • Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 • Rozporzadzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielnia pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 45 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października z 2004r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. z 2004 r. Nr 233, poz. 2344 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 31, poz. 1455)
Gdzie załatwić:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.
ul. Szkolna 2, pokój nr 205
tel. 61 287 06 40
Kiedy:
w poniedziałki w godz. 8.00-16.00
od wtorku do piątku w godz. od 7.00-15.00
baner300x250