Ogłoszenia, zawiadomienia

Zarząd Powiatu Średzkiego ogłosił nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

 

Uchwała Nr 313/2020
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie: promocja i organizacja wolontariatu.

            Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688, 1570) oraz Uchwały Nr XVII/119/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.", Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ogłasza nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Średzkiego w dniu 28 stycznia 2020 r. 

2. Szczegóły naboru, o którym mowa w ust. 1, określone zostały w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 /-/ Starosta

Ernest  Iwańczuk

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 313/2020
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie: promocja i organizacja wolontariatu.

Zgodnie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorących udział w konkursie.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały – do pobrania

Zgłoszenie kandydatów do komisji konkursowej – formularz do pobrania

położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Strzeleckiej, stanowiącej działkę nr 19/16
położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3, stanowiącej część działki nr 2108.
dot. aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla dz. nr 1216/11 w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
- dot. dz. nr 414/2 w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla działki oznaczonej nr ewid. 1216/11 w obrębie Środa Wielkopolska
o wydaniu postanowienia znak:AB.6740.5.135.2019 z dnia 16 stycznia 2020 r. o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu”
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu”
w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi powiatowej nr 3672P w ramach zadania pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 3672P w zakresie włączenie do drogi wojewódzkiej nr 432" w m. Środa Wielkopolska, n
o wniesieniu odwołania od nieostatecznej decyzji nr GN.683.2.2019 z dnia 12 listopada 2019 r.
dotyczącej budowy budynku inwentarskiego -tuczarni -kat. II wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zbiornika na gnojowicę,3 silosów paszowych o tonażu 25 t każdy -kat. XIX, szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe kat. VIII, kontenera socjalnego w miejscowości Jaszkowo, gmina Zaniemyśl, na działce o nr ewid. 159/31.
dot. nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej dz. nr 418/1 i 418/3
oraz edukacji prawnej i mediacji na terenie powiatu średzkiego w 2020 r.
na budowę budynku inwentarskiego -tuczarni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zbiornikiem na gnojowicę o poj. 2608 m³, 3 silosów paszowych o tonażu 25 t, szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe o poj. 6 m³, kontenera socjalno-inwestorskiego w miejscowości Jaszkowo, gmina Zaniemyśl, na działce o nr ewid. 159/31.
oraz edukacji prawnej i mediacji na terenie powiatu średzkiego w 2020 roku
w sprawie ustalenia odszkodowania za działki położone w Środzie Wielkopolskiej z dnia 15.10.2019 r.
w sprawie ustalenia odszkodowania za działki położone w Środzie Wielkopolskiej
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi łączącej ulicę Kosynierów z ulicą Topolską w Środzie Wielkopolskiej"
o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka A2 (Konin - granica Województwa).
o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na rekultywację wód powierzchniowych Jeziora Raczyńskiego położonego w miejscowości Zaniemyśl, gm. Zaniemyśl, pow. średzki
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „budowa ulicy Leśnej w Zaniemyślu", na nieruchomościach położonych w obrębie ewidencyjnym 0017 Zaniemyśl, jednostce ewidencyjnej 302505_2 Zaniemyśl dz. nr ewid. 518, 519, 29, 20, 12/1, 16/2.
budynku inwentarskiego (kurnika), 3 silosów na paszę, 5 zbiorników bezodpływowych, na dz. nr 226/1, 226/9, 226/10, 226/11, obręb ewid. Boguszyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą
budynku inwentarskiego (kurnika), 3 silosów na paszę, 5 zbiorników bezodpływowych, na dz. nr 226/1, 226/9, 226/10, 226/11, obręb ewid. Boguszyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą
budynku inwentarskiego (kurnika), 3 silosów na paszę, 4 zbiorników bezodpływowych, na dz. nr 226/1, 226/9, 226/10, 226/11, obręb ewid. Boguszyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą
budynku inwentarskiego (kurnika), budynku socjalno-gospodarczego, 3 silosów na paszę i 6 zbiorników bezodpływowych, wagi wozowej, chłodni oraz kotłowni na dz. nr 226/1, 226/9, 226/10, 226/11 obręb ewid. Boguszyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
na budowę budynku inwentarskiego (kurnika), 3 silosów na paszę i 5 zbiorników bezodpływowych na dz. nr 226/1,226/9,226/10,226/11, obręb ewid. Boguszyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
na budowę budynku inwentarskiego (kurnika), 3 silosów na paszę i 5 zbiorników bezodpływowych na dz. nr 226/1,226/9,226/10,226/11, obręb ewid. Boguszyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.
na budowę budynku inwentarskiego (kurnika), 3 silosów na paszę i 4 zbiorników bezodpływowych na dz. nr 226/1,226/9,226/10,226/11, obręb ewid. Boguszyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.