A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

8. Wydanie zgody na wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.

Miejsce załatwienia sprawy:  
 
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
Wydział Budownictwa,  
I piętro, pokój 230
tel. 61 281 42 13 lub 61 281 42 15
e-mail Wydziału:  budownictwo@powiatsredzki.pl

w godzinach urzędowania Starostwa tj.
 • w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
 • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 7.00  do  15.00
lub  w godzinach urzędowania Starostwa w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Daszyńskiego 5), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikami Wydziału.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 15.00 


 

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek sporządzony samodzielnie lub przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz miejscu załatwienia sprawy wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Po złożeniu przez inwestora w miejscu załatwienia sprawy kompletnego (wraz z wszystkimi załącznikami) wniosku o wydanie zgody na wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, organ zawiadamia inwestora pisemnie, że zostało wszczęte postępowanie i strony postępowania mogą zapoznać się z całym zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Po upływie siedmiu dni od dnia odebrania zawiadomienia przez ostatnią ze stron, organ może wydawać decyzję udzielającą zgody na wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, chyba, że strony zgłosiły nowe wnioski dowodowe.  

Potrzebne dokumenty:
 
 • wniosek o wydanie zgody na wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości - do pobrania
 • odpis wystąpienia do właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu przesłany za zwrotnym potwierdzeniem odbioru o wyrażenie zgody na wejście do budynku, lokalu lub na teren nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych
 • załącznik graficzny (mapowy)
W przypadku braku jednego z ww. dokumentów, organ prosi inwestora o uzupełnienie wniosku w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania, informując, iż w razie nieuzupełnienia wniosku sprawa będzie pozostawiona bez rozpatrzenia.  

Opłaty:
 
Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania wniosku:
 • na konto Gminy Środa Wlkp., Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka z siedzibą w Śremie: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001
Opłata skarbowa wynosi: - 82 zł za decyzję   Zwolnione od opłaty skarbowej są decyzje:
 • wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
 • budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
 • dotyczące budownictwa mieszkaniowego i zdrowia, a także wydawane dla jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Czas załatwienia sprawy:  
14 dni od dnia złożenia wniosku.
Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.  

Tryb odwoławczy:  
Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Średzkiego osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach pracy lub za pośrednictwem poczty.  

Podstawa prawna
:
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.2016.290).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016.23).

 

baner300x250