A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

1. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- parter pok. 115
tel. 61 281 42 17

e-mail Wydziału: geodezja@powiatsredzki.pl

w godzinach urzędowania Starostwa tj.

  • w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
  • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 7.00 do  15.00

lub  w godzinach urzędowania Starostwa w Punkcie Obsługi Klienta.

Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 15.00.

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek  o uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu może zostać sporządzony samodzielnie przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pośrednictwem poczty.
Do wniosku należy załączyć dokumenty zawierające propozycję usytuowania projektowanych sieci zamieszczoną na planie sytuacyjnym lub na kopii aktualnej mapy zasadniczej.
Rezultaty narady koordynacyjnej utrwala się w protokole, a na dokumentacji projektowej zamieszcza się adnotację iż była ona przedmiotem narady koordynacyjnej.

Potrzebne dokumenty: 
1. Wniosek można złożyć: 2. Formularz wniosku o uzgodnienie sytuowania sieci uzbrojenia terenu - do pobrania

Do wniosku należy załączyć dokumenty zawierające propozycję usytuowania projektowanych sieci zamieszczoną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.

Opłaty:
Opłata za uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu pobierana jest zgodnie z Tabelą 16 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725 ze zm.), stawka opłaty podlega corocznej waloryzacji .

Opłatę za uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu uiszcza się przed dokonaniem uzgodnienia, po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty, na konto Powiatu Średzkiego, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp. PKO BP O/ Środa Wlkp. 69 1020 4160 0000 2202 0068 5941

UWAGA:
W przypadku gdy o uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu występuje pełnomocnik osoby uprawnionej, należy uiścić opłatę skarbową od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł, na konto Gminy Środa Wielkopolska, numer konta: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001.
Opłatę można uiścić w Punkcie Obsługi Klienta, który  mieści się  w budynku Starostwa na parterze.

Czas załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki. Zgodnie z terminami zapisanymi w art. 29b oraz art. 28ba ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019 poz. 725 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:                         
Od adnotacji umieszczanej na dokumentacji projektowej nie przysługuje odwołanie.

Podstawa prawna:                     

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 725 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.)
 
baner300x250