A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

7. Aktualizacja Danych Ewidencji Gruntów I Budynków (EGiB)

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - parter pok. 115
tel. 61 281 42 18
e-mail Wydziału:  geodezja@powiatsredzki.pl

w godzinach urzędowania Starostwa tj.
  • w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
  • we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 7.00  do  15.00
lub  w godzinach urzędowania w Punkcie Obsługi Klienta, a także za pośrednictwem poczty. Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 15.00.

Sposób załatwienia sprawy:         
Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji m.in. na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy  Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2019.725 z poźn. zm.; zwana dalej p.g.i.k.) lub władających gruntami na zasadach samoistnego posiadania.
Aktualizacja następuje w drodze czynności materialno-technicznej zgodnie z art. 24 ust. 2b p.g.i.k. Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 24 ust. 2c ustawy p.g.i.k.

Opłaty:
Nie pobiera się opłaty.  

Czas załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 23 ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów.

Podstawa prawna:   
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2019.725 z poźn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. 2019. 393),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. z.U. 2019. 1000),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r.2096 z późn. zm.) 
Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o odmowie aktualizacji, w terminie 14 dni od dnia jej wydania do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego  

Dodatkowe informacje: 
Właściciele/ użytkownicy wieczyści/ władający nieruchomością są obowiązani zgłaszać zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni od daty powstania zmian. W przypadku występowania w imieniu właściciela/władającego nieruchomością pełnomocnika, należy dołączyć oryginał lub urzędowy poświadczony odpis pełnomocnictwa.

W przypadku gdy o aktualizację informacji z operatu ewidencyjnego występuje pełnomocnik osoby uprawnionej, należy uiścić opłatę skarbową od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł, na konto: Gminy Środa Wielkopolska, numer konta: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001.

Opłatę można uiścić w Punkcie Obsługi Klienta, który  mieści się  w budynku Starostwa na parterze.

Zwolnione od opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.  

Potrzebne dokumenty:   
  • Wniosek o aktualizację informacji w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) - do pobrania (plik doc)
  • Wniosek o ujawnienie samodzielnych lokali - do pobrania (plik doc) wraz z załącznikami (należy składać wyłącznie oryginały dokumentów albo ich kopie uwierzytelnione notarialnie lub przez organ wydający) oraz ewentualnie pełnomocnictwo - do pobrania (plik doc).
baner300x250