A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

7. Wymiana prawa jazdy dla kierowców zawodowych

Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp.,
ul. Daszyńskiego 5
Wydział Komunikacji i Transportu,
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Czerwonego Krzyża 2

Informacja:
tel. 61 102 11 45
fax 61 286 67 31
e-mail Wydziału: komunikacja@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania wydziału, tj.:
 • w poniedziałek - od 8.00  do 16.00
 • od wtorku do czwartku - od 7.00  do 15.00
 • w piątki - od 7.00 do 16.00.


Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek wypełniony i własnoręcznie podpisany wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Komunikacji i Transportu osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej. W przypadku załatwienia sprawy przez osobę trzecią wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł płatne
na konto Gmina Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp. nr konta 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001.
Z opłaty skarbowej pełnomocnictwa zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.
 
Wydanie prawa jazdy.
O terminie odbioru prawa jazdy wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku. Prawo jazdy odbiera się w Wydziale Komunikacji i Transportu w godzinach urzędowania Wydziału. Do odbioru prawa jazdy konieczne jest posiadanie dowodu osobistego oraz prawa jazdy.
 
Potrzebne dokumenty:

 • wypełniony wniosek - do pobrania (oryginalny wniosek dostępny na miejscu w Wydziale, w przypadku pobrania wniosku z Internetu należy go wydrukować dwustronnie na karcie formatu A4 w układzie poziomym);
 • aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (zdjęcie jak do dowodu osobistego i paszportu);
 • kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej albo świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego;
 • kopia orzeczenia lekarskiego (zaświadczenia lekarskiego) stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • kserokopia prawa jazdy;
 • dowód uiszczenia opłaty.

Do wglądu:

 • oryginał dowodu osobistego;
 • oryginał prawa jazdy;
 • oryginał orzeczenia lekarskiego (zaświadczenia lekarskiego);
 • oryginał orzeczenia psychologicznego;
 • oryginał świadectwa kwalifikacji zawodowej.

 
Opłaty:

 • opłata za wydanie prawa jazdy   100,00 zł
 • opłata ewidencyjna                        0,50 zł

 
Opłatę za wymianę prawa jazdy oraz opłatę ewidencyjną należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. - PKO BP S.A. O/Środa Wlkp. Nr konta 32 1020 4160 0000 2602 0007 2207.
 
Opłaty można dokonać:

 • przelewem na w/w konto bankowe,
 • gotówką w kasie urzędu,
 • karta płatniczą w Wydziale Komunikacji i Transportu,
 • poprzez stronę internetową: http://www.info-car.pl/ - potwierdzenie transakcji (format PDF) należy wydrukować i dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Transportu

 
Czas załatwienia sprawy:
Termin oczekiwania za prawem jazdy wynosi około 2 tygodni.
Informację, czy dokument prawa jazdy jest do odbioru można uzyskać:

Jeżeli wnioskodawca podał swój nr tel. informacja zostanie przesłana poprzez wiadomość sms.
 
Dodatkowe informacje:
Uwaga: podpis składany na wniosku - w ramce obok zdjęcia - nie może wykraczać poza ramkę ani dotykać jej krawędzi.  
 
 
Prawo jazdy w zakresie kategorii, której dotyczy wpis wydaje się na okres 5 lat, liczony od daty wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego.
Świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego z bloków programowych, wydane osobie wykonującej przewóz drogowy różnymi rodzajami pojazdów, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E stanowi podstawę od uzyskania wpisu w zakresie posiadanych kategorii prawa jazdy.
Kierowcy wykonujący przewóz drogowy posiadający prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydane do dnia 10.09.2008r. oraz kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydane do dnia 10.09.2009r. zobowiązani są wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego, a przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.
Pozostali kierowcy wykonujący przewóz drogowy mają obowiązek wykonać pierwsze badanie lekarskie i psychologiczne przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a każde następne badania w wieku do 60 lat w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego.
           
Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawach praw jazdy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 
Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2012r., poz. 1137 ze zmianami);
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 627 ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 231);
 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013r., poz. 1414 ze zmianami);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2016r., poz. 23);
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r., poz. 83);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015r., poz. 681 ze zmianami).
 

baner300x250