Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej serwisu powiatsredzki.pl


Oświadczenie w sprawie dostępności
Powiat Średzki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niekompletnej zgodności z punktami wymienionymi poniżej:

1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie
1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści
3.1 – Możliwość odczytania
3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji
4.1 – Kompatybilność


Oświadczenie sporzadzone 30.03.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje dodatkowe.

 • Publikacja strony - 22.05.2003 r.
 • Osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony jest: ---
 • Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony: Starostwo Powiatowe, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska
 • Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony: tel. 61 285 80 51
 • Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony: email: starostwo@powiatsredzki.pl
 • Strona aktualizowana na bieżąco.
 • Powiat dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.0.
 • W menu Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

 

Dostępność architektoniczna obiektów Powiatu Średzkiego

1. Budynek przy ul.Daszyńskiego 5, w którym siedzibę ma Starostwo Powiatowe, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:
Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony parkingu zlokalizowanego za budynkiem od strony Kupca Średzkiego oraz trzy wejścia od ul. Daszynśkiego.
Jedno z trzech wejśćdo budynku od strony ul. Daszyńskiego 5 zawiera podjazd umożliwiający wjazd do urzędu dla osób niepełnosprawnych, natomiast dwóch wejść prowadzą schody. Drzwi przy tych trzech wejściach są automatycznie otwierane na czujnik ruchu.
Punkt informacyjny znajduje się po prawej stronie od wejścia drugiego (środkowe) przy ul. Daszyńskiego w głównym holu.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku.
Dla osób na wózkach dostepne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach budynku.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w piwnicy przy wejściu do windy ze zewnątrz.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce "Język migowy"

2. Budynek, przy ul.Czerwonego Krzyża 2, w którym siedzibę ma Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony parkingu zlokalizowanego przed budynkiem, które zawiera podjazd umożliwiający wjazd do urzędu dla osób niepełnosprawnych oraz schody. Drzwi przy wejściu są automatycznie otwierane na czujnik ruchu.
Budynek jest parterowy, wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie.
W budynku funkcjonuje system kolejkowy wizualny i dźwiękowy.
Dla osób na wózkach dostepne są korytarze i pomieszczenia w całym budynku.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się po prawej stronie przy wejściu.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce "Język migowy"

Informacja dla użykowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.Istnieje mozlwiść zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.


Procedura wnioskowa-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych:
ul.Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa
Telefon (22) 461 60 00
e-mail: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl
Adres korespondencyjny:
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
strona internetowa: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/