Statut

Statut

Uchwała Nr XXVII/159/2012

Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 27 września 2012 roku

 

w sprawie nadania statutu Publicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Szlachcinie

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Publicznej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Szlachcinie Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/234/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca
2006 r. w sprawie nadania statutu w Publicznej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej – Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

 

 

UZASADNIENIE

 do uchwały Nr XXVII/159/2012

 Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 27 września 2012 roku

 

w sprawie nadania statutu Publicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Szlachcinie

 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zm.) określa nowe zasady funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.

 

W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w statucie jednostki. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XXVII/159/2012

Rady Powiatu Średzkiego

 z dnia 27 września 2012 roku

 

 

Statut

Publicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Szlachcinie

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1. Jednostka budżetowa zwana dalej Jednostką nosi nazwę Publiczna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Szlachcinie.

§ 2.1. Siedzibą Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  jest Szlachcin 32a, 63-000 Szlachcin.

2. Jednostka działa na terenie powiatu średzkiego.

§ 3. Podstawę prawną funkcjonowania Jednostki stanowią:

1) ustawa  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),

2) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.),

3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

4) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zm. )  oraz akty wykonawcze,

5) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

6) uchwała Nr XXIV/107/2000 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie utworzenia publicznej placówki opiekuńczo- wychowawczej z późn. zm.

§ 4.1. Przedmiotem działalności Jednostki jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

2. Jednostka prowadzi działalność  jako placówka opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego.

 

Rozdział II. Gospodarka finansowa

§ 5. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.

§ 6. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Jednostki ponoszą Dyrektor Jednostki i w zakresie mu powierzonym – Główny Księgowy Jednostki.

 

Rozdział III. Organizacja i zasady funkcjonowania jednostki

§ 7.1. Jednostka ma strukturę bezwydziałową.

2. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania jednostki określa regulamin organizacyjny Jednostki uchwalany przez Zarząd Powiatu Średzkiego.

§ 8.1. Jednostką kieruje Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu Średzkiego.

2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Starosta.

§ 9.1. Do zadań Dyrektora Jednostki należy w szczególności:

1) reprezentowanie Jednostki na zewnątrz,

2) racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Jednostki,

3) opracowywanie planów działania Jednostki i przekładanie sprawozdań z ich wykonania,

4) przekazywanie Staroście informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Jednostki,

5) zgłaszanie informacji o przebywających w placówce dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

2. Dyrektor w imieniu Jednostki dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Jednostki.

§ 10. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Jednostki określają przepisy odrębne.

 

Rozdział IV. Postanowienia końcowe

§ 11. Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Powiatu Średzkiego.

 

 

 

Uchwała Nr 255/2012

Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 22 października 2012 roku

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie

 

 

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Publicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Szlachcinie  w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr 465/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z  dnia 12 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Publicznej Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej – Ogniska Wychowawczego w Szlachcinie.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Publicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Szlachcinie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 255/2012

Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 22 października 2012 roku

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego

Publicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Szlachcinie

 

 

 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zm.) określa nowe zasady funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.

 

W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w Regulaminie Organizacyjnym jednostki. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.

 
 
 
 
 
 

 

 

Uchwała nr XXXIV/234/2006

Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 29 czerwca 2006 roku

 

w sprawie nadania statutu Publicznej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej

- Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie.

 

Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala:

 

Statut  

Publicznej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej- Ogniska Wychowawczego

w Szlachcinie

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1. Jednostka budżetowa zwana dalej Jednostką nosi nazwę Publiczna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza- Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie.

§ 2.1. Siedzibą Publicznej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej- Ogniska Wychowawczego jest Szlachcin.

2. Jednostka działa na terenie powiatu średzkiego.

§ 3. Podstawę prawną funkcjonowania Jednostki stanowią:

1) art. 20- 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami),.

2) ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. NR 64 poz. 593 ze zmianami),

3) Uchwała Nr XXIV/107/2000 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie utworzenia publicznej placówki opiekuńczo- wychowawczej.

§ 4.Przedmiotem działalności Jednostki jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

1.Placówka jest placówką opiekuńczo- wychowawczą wielofunkcyjną.

 

Rozdział II. Gospodarka finansowa

 

§ 5. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.

§ 6. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Jednostki ponoszą Dyrektor Jednostki i w zakresie mu powierzonym – Główny Księgowy Jednostki.

 

 

III. Organizacja i zasady funkcjonowania jednostki

 

§ 7. 1. Jednostka ma strukturę bezwydziałową.

 2. W Jednostce tworzy się następujące stanowiska pracy:

1) dyrektor,

2) główny księgowy,

3) pracownicy pedagogiczni,

4) pracownicy o specjalistycznych kwalifikacjach,

5) pracownicy do spraw administracyjnych, księgowych, kadrowych.

3. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania jednostki określa regulamin organizacyjny Jednostki uchwalany przez Zarząd Powiatu w Środzie Wlkp.

 

§ 8. 1. Jednostką kieruje Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu w Środzie Wlkp.

2.Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Starosta.

 

§ 9. 1. Do zadań Dyrektora Jednostki należy w szczególności:

1) reprezentowanie Jednostki na zewnątrz,

2) racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi

w dyspozycji Jednostki,

3) opracowywanie planów działania Jednostki i przekładanie sprawozdań z ich

wykonania,

4) przekazywanie Staroście informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej

działalności Jednostki,

2. Dyrektor w imieniu Jednostki dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa wobec

pracowników Jednostki.

 

§ 10. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Jednostki określają

przepisy odrębne.

 

Rozdział IV. Postanowienia końcowe

 

§ 11. Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Powiatu. 

§ 12. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.