Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa


Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Wydział Organizacyjno-Prawny- Biuro Rady
Rejestr podjętych przez Radę Powiatu uchwał
Rejestr wniosków, interpelacji i postulatów radnych
Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu
Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw do kontroli
Wydział Organizacyjno-Prawny
Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu
Rejestr wydawanych przez Starostę upoważnień i pełnomocnictw
Rejestr wydawanych przez Zarząd Powiatu upoważnień i pełnomocnictw
Ewidencja udzielonych zamówień publicznych - pow. 6000 EURO
Ewidencja rzeczy znalezionych
Ewidencja skarg i wniosków
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Ewidencja stowarzyszeń działających na terenie powiatu średzkiego, które zostały zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Poznaniu (od 2001 r. w KRS w Poznaniu)
Wydział Komunikacji i Transportu
Rejestr - wykaz tablic rejestracyjnych
Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
Rejestr nadanych numerów podwozia (nadwozia) silnika oraz tabliczek zastępczych
Rejestr czasowego wycofania pojazdów z ruchu
Rejestr nadanych numerów rejestracyjnych pojazdów - Powiatu Średzkiego
Rejestr wniosków i wydanych zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym
Rejestr wniosków i wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne
Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu osób
Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu rzeczy
Rejestr wydanych legitymacji instruktora
Rejestr wydanych i cofniętych uprawnień dla diagnostów
 Ewidencja instruktorów nauki jazdy
 Ewidencja wykładowców nauki jazdy
Ewidencja prowadzona w systemie teleinformatycznym POJAZD
Ewidencja prowadzona w systemie teleinformatycznym KIEROWCA
Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
Ewidencja placówek oświaty publicznej
Rejestr niepublicznych placówek oświatowych
Rejestr awansów zawodowych nauczycieli
Ewidencja uczniowskich klubów sportowych
Wydział Środowiska i Rolnictwa
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z zakresu ustaw: prawo ochrony środowiska, o odpadach, o lasach, prawa wodnego, prawa geologicznego i górniczego
Rejestr pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
Rejestr hodowlanych lub przetrzymywanych gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną na podstawie przepisów prawa międzynarodowego
Rejestr wniosków właścicieli gruntów o przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia
Rejestr posiadaczy odpadów, którzy są zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
Gromadzenie informacji o wyniku prowadzenia prac geologicznych - archiwum geologiczne
Rejestr kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego
Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
Rejestr instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
Wydział Budownictwa
Rejestr pozwoleń na budowę
 
  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
- zasady udostępniania danych z rejestrów publicznych - do pobrania (plik pdf)