Struktura organizacyjna

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Starostwo Powiatowe - parter budynku, pok. nr 131, 132

ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
tel.  61 286 62 35, 61 286 62 34
fax 61 286 67 31

Kierownik Wydziału - Bożena Waligóra 

 
Wydział Środowiska i Rolnictwa realizuje zadania:

I. W zakresie ochrony środowiska:

 1. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z zakresu ustaw: prawo ochrony środowiska, ochronie przyrody o odpadach, prawa wodnego, prawa geologicznego i górniczego, o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,
 2. dokonywanie identyfikacji i sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
 3. przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji z instalacji,
 4. wydawanie decyzji zobowiązującej do prowadzenia dodatkowych pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli nastąpiło przekroczenie standardów,
 5. przyjmowanie zgłoszenia eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
 6. ustalanie, w drodze decyzji, wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
 7. wydawanie decyzji zobowiązującej do prowadzenia dodatkowych pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją dróg i linii kolejowych,
 8. wydawanie pozwoleń na:
  a)  wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  b)  wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  c)    wytwarzanie odpadów,
  oraz pozwoleń zintegrowanych,
 9. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla zakładów, których działalność powoduje przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu,
 10. cofanie lub ograniczanie pozwoleń bez odszkodowania, jeżeli eksploatacja instalacji prowadzona jest z naruszeniem warunków pozwolenia i innych przepisów ustaw,
 11. wydawanie decyzji zobowiązującej podmiot prowadzący instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,
 12. nakładanie, w drodze decyzji, na podmiot oddziaływujący negatywnie na środowisko obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko lub przywrócenia do stanu właściwego oraz naliczania kwot pieniężnych za szkody wynikłe z naruszenia stanu środowiska,
 13. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością,
 14. dokonywanie oceny stanu akustycznego środowiska i sporządzanie mapy akustycznej,
 15. przygotowanie projektu uchwały Rady o ograniczeniu lub zakazie używania jednostek pływających na ciekach lub zbiornikach wodnych,
 16. przygotowywanie projektów uchwał Rady o ustanowieniu obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 17. przygotowywanie danych do opracowania powiatowego programu ochrony środowiska oraz aktualizacji tego programu,
 18. wydawanie opinii regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska przy wydawaniu przez niego decyzji ustalającej plan remediacji w odniesieniu do zanieczyszczenia gruntów wykorzystywanych na cele rolne,
 19. wydawanie poleceń organowi Inspekcji Ochrony Środowiska w przypadkach bezpośredniego zagrożenia środowiska,
 20. współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz innymi organami i organizacjami w sprawach związanych z ochroną środowiska.

II. W zakresie gospodarki wodnej:

 1. prowadzenie spraw dotyczących ustalania, w drodze decyzji, linii brzegowej dla wód,
 2. wydawanie decyzji o podziale kosztów utrzymania wód lub urządzeń wodnych w związku z wprowadzaniem do nich ścieków,
 3. ustanawianie, w drodze decyzji, stref ochronnych urządzeń pomiarowych służb państwowych,
 4. wydawanie decyzji o ustanowieniu strefy ochronnej ujęcia wód, obejmującej teren ochrony bezpośredniej,
 5. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych, wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi, rolnicze wykorzystanie ścieków, wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska,
 6. nakładanie na zakłady korzystające z wód, na podstawie pozwoleń wodnoprawnych dodatkowych obowiązków w zakresie gospodarki wodnej,
 7. wzywanie zakładów do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej,
 8. zatwierdzanie instrukcji gospodarowania wodą,
 9. cofanie lub ograniczanie pozwolenia wodnoprawnego za odszkodowaniem, jeżeli jest to uzasadnione interesem ludności, ochroną środowiska lub ważnymi względami gospodarczymi,
 10. prowadzenie spraw związanych z ochroną przed  suszą,
 11. ustalanie, w drodze decyzji, wykonywania przez właścicieli gruntu obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnej szczegółowej,
 12. dokonywanie, co najmniej raz na 4 lata przeglądu i realizacji pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody lub wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych,
 13. prowadzenie spraw w zakresie tworzenia spółek wodnych i ich rozwiązywania,
 14. ustalanie, w drodze decyzji, wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej,
 15. prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
 16. przyjmowanie zgłoszeń wykonywania czynności, robót, urządzeń wodnych lub innych działań, które nie wymagają pozwolenia wodnoprawnego.

III.  W zakresie ochrony przyrody:

 1. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości, będących własnością gminy,
 2. prowadzenie kontroli nasadzeń drzew i krzewów wykonanych na podstawie decyzji Starosty w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gmin,
 3. prowadzenie rejestru i wydawanie zaświadczeń o wpisaniu do rejestru hodowlanych lub przetrzymywanych gatunków zwierząt objętych ochroną na podstawie przepisów prawa międzynarodowego.

IV.    W zakresie gospodarki odpadami:

 1. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów dla podmiotów wytwarzających odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne w związku z eksploatacją instalacji,
 2. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności związanej z przetwarzaniem odpadów oraz decyzji o cofnięciu tych zezwoleń,
 3. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów oraz decyzji o cofnięciu tych zezwoleń,
 4. wydawanie decyzji ustanawiających zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku,
 5. prowadzenie rejestracji posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 6. wydawanie decyzji nakładającej na sprawcę wypadku obowiązku dotyczącego gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiązek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów, jeżeli wymagają tego względy ochrony życia, zdrowia ludzi lub środowiska,
 7. gospodarowanie odpadami z wypadków w przypadkach określonych w ustawie o odpadach.

V. W zakresie gospodarki łowieckiej:

 1. wydawanie zezwoleń na przetrzymywanie zwierzyny, osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny,
 2. wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
 3. prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem obwodów łowieckich polnych,
 4. przygotowanie decyzji zezwalającej na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny, w przypadku zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.
 

VI.    W zakresie geologii i górnictwa:

 1. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu do 20.000 m3,
 2. wydawanie decyzji nakazujących temu, kto uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, wykonanie za wynagrodzeniem, dodatkowych czynności, w szczególności robót, badań, pomiarów lub pobrania dodatkowych próbek,
 3. sprawowanie kontroli i nadzoru w zakresie wykonywania zadań regulowanych ustawą prawo geologiczne i górnicze,
 4. przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji,
 5. przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi.
 6. gromadzenie, ewidencjonowanie, archiwizowanie, chronienie i udostępnianie informacji geologicznej,
 7. przygotowywanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne oraz decyzji nakazujących zmianę dokumentacji geologicznej, a w razie potrzeby wykonanie dodatkowych prac geologicznych,
 8. podejmowanie decyzji niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, w zakresie obowiązków wykonywanych jako organ administracji geologicznej,
 9. wydawanie decyzji określających opłaty eksploatacyjne w przypadku, kiedy przedsiębiorca nie dokonał wpłaty opłaty w terminie albo dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna,
 10. wydawanie decyzji w sprawie zmiany koncesji, przeniesienia koncesji na rzecz innego podmiotu, cofnięcia lub ograniczenia zakresu koncesji oraz stwierdzenia jej wygaśnięcia,
 11. wydawanie decyzji ustalających opłatę dodatkową za działalność wykonywaną z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji albo w zatwierdzonym albo w podlegającym zgłoszeniu projekcie robót geologicznych,
 12. prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach.
 
VII.  Realizowanie zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie kompetencji Starosty:
 1. opiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych, jako właściwy organ administracji geologicznej,
 2. uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy, w zakresie: terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych, ochrony gruntów rolnych,
 3. opiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jako właściwy organ administracji geologicznej.
 
VIII. W zakresie gospodarki rybackiej:  
 1. wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
 2. zezwalanie na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi  więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej i ustanawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych,
 3. prowadzenie rejestracji sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
 4. przygotowanie wniosku o utworzenie Społecznej Straży Rybackiej,
 5. przygotowanie projektu regulaminu Społecznej Straży Rybackiej uchwalanego przez Radę.
 

IX.  W zakresie leśnictwa:

 1. sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących  własności Skarbu Państwa,
 2. określanie zadań dla właścicieli lasów, którzy nie wywiązują się z obowiązków związanych z powszechną ochroną lasów, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 3. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem konieczności wykonania zabiegów zwalczających organizmy szkodliwe i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 4. prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu Państwa na finansowanie kosztów odnowienia powierzchni leśnych i przebudowy drzewostanów w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,
 5. wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów,
 6. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji z budżetu Państwa na pokrycie kosztów zalesienia gruntów,
 7. wykonywanie cechowania drewna i stwierdzania legalności jego pozyskania w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 8. wydawanie decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 9. zlecanie opracowania uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha,
 10. rozpatrywanie zastrzeżeń dotyczących projektu uproszczonego planu urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 11. nadzorowanie wykonywania zadań określonych w uproszczonych planach  urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz wydawanie  decyzji zobowiązującej do wykonania obowiązków i zadań zgodnie z planem,
 12. wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w przypadkach losowych,
 13. dokonywanie oceny udatności upraw i przekwalifikowanie z urzędu zalesionego gruntu rolnego na grunt leśny,
 14. zatwierdzanie uproszczonych planów urządzania lasów,
 15. wydawanie decyzji o uznaniu lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru.
 

X.   W zakresie rolnictwa:

 1. współpraca z Izbą Rolniczą, Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz jednostkami i organizacjami rolniczymi,
 2. przeprowadzanie, w uzasadnionych przypadkach, kontroli spełniania obowiązku zawarcia umów obowiązkowego ubezpieczenia przez rolników.
 
XI.   W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:
 1. prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów według kompetencji określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 2. przeprowadzanie okresowych (co trzy lata) badań poziomu skażenia gleb i roślin na gruntach położonych na obszarach ograniczonego użytkowania,
 3. zezwalanie na wyłączanie gruntów rolnych z produkcji, określanie obowiązków związanych z tym wyłączeniem oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.
 
XII.  Realizowanie zadań wynikających z ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w zakresie kompetencji Starosty.
 
XIII.   Prowadzenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej, do zadań którego w szczególności należy:
 1. podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu ekologii, adresowanych do różnych środowisk w powiecie, poprzez:
  a) zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o stanie środowiska i jego ochronie oraz literatury fachowej,
  b) wspieranie ekologicznych działań placówek oświatowych,
  c) koordynowanie w powiecie działań edukacyjnych dotyczących organizacji np. konkursów, seminariów, szkoleń, wycieczek, wystaw, a także cyklicznych akcji ekologicznych,
  d) komunikację społeczną w celu promowania zachowań proekologicznych, w oparciu o wykorzystanie prasy lokalnej, ulotek i strony internetowej powiatu,
  e) udostępnianie materiałów dydaktycznych przydatnych do realizacji programów autorskich oraz do innowacji pedagogicznych w szkołach,
 2. merytoryczne i finansowe wsparcie działań podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej przez placówki oświatowe oraz samorządy gminne,
 3. koordynowanie i wspieranie działań edukacyjnych, podejmowanych przez poszczególne gminy powiatu, a także inicjowanie własnych przedsięwzięć w tej dziedzinie,
 4. nawiązywanie współpracy z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi.
 
XIV. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, w zakresie kompetencji Starosty.