Struktura organizacyjna

Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Starostwo Powiatowe -  parter, pok. nr 13, 133
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
tel. 61 286 62 28,  61 286 62 27, 61 286 62 26  
fax 61 286 67 31

Kierownik Wydziału - Marek Witczak
 
Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych realizuje zadania:


I. W zakresie oświaty:
 1. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem, likwidowaniem i prowadzeniem publicznych szkół i placówek oświatowych,
 2. koordynacja i nadzór nad działalnością w zakresie administracyjnym i finansowym szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. prowadzenie spraw związanych z planem sieci publicznych szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie powiatu w zakresie szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych, szkół specjalnych,
 4. projektowanie zmian w zakresie kształcenia zawodowego oraz opiniowanie nowych kierunków kształcenia,
 5. analiza arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat oraz zmian w tych arkuszach,
 6. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania pomocy materialnej dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat,
 7. prowadzenie dokumentacji związanej z regulaminami wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiatu,
 8. opracowanie dokumentacji związanej z dofinansowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowe nauczycieli,
 9. przygotowanie materiałów niezbędnych do przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiatu,
 10. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat,
 11. organizacyjne przygotowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 12. prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły i placówek oświatowych prowadzonych przez powiatu,
 13. prowadzenie spraw związanych z postępowaniem egzaminacyjnym dotyczącym ubiegania się nauczycieli o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
 14. prowadzenie ewidencji aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
 15. kierowanie nieletnich do placówek Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych,
 16. kierowanie dzieci i młodzieży do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, szkół specjalnych poza terenem powiatu,
 17. kierowanie dzieci i młodzieży na badania specjalistyczne do poradni psychologiczno-pedagogicznych poza terenem powiatu,
 18. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz spraw związanych z nadawaniem tym szkołom uprawnień szkoły publicznej,
 19. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego,
 20. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji szkołom publicznym prowadzonym przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego,
 21. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji dla szkół oraz placówek oświatowych niepublicznych,
 22. realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej,
 23. analizowanie prawidłowości naliczania subwencji oświatowej,
 24. przygotowywanie zestawień zbiorczych oraz wszelkich sprawozdań z zakresu oświaty,
 25. organizowanie konkursów edukacyjnych o zasięgu powiatowym,
 26. współdziałanie z organami nadzoru pedagogicznego, ze związkami zawodowymi działającymi w szkołach i placówkach oświatowych.  

II. W zakresie kultury i sztuki:
 1. realizowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz innych przepisów dotyczących opieki i ochrony zabytków, w tym:
  a) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez powiat dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością powiatu,
  b) przygotowywanie projektu planów ochrony zabytków,
  c) wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków, dóbr kultury oraz kolekcji,
  d) wnioskowanie o przejęcie na własność państwa zabytku nieruchomego,
 2. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji dla biblioteki realizującej zadania biblioteki powiatowej,
 3. współdziałanie z Powiatową Społeczną Radą Kultury oraz instytucjami kultury i jednostkami upowszechniania kultury i zaspokajania potrzeb kulturalnych na terenie powiatu,
 4. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności kulturalnej,
 5. zapewnienie rozwoju twórczości artystycznej młodzieży i dorosłych, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego, współdziałanie w organizacji świąt i urozystości,
 6. prowadzenie spraw dotyczących realizacji zadań, o których mowa w przepisach o ochronie dóbr kultury,
 7. realizowanie zadań związanych z organizacją imprez kulturalnych oraz konkursów na terenie powiatu.    

III. W zakresie sportu:
 1. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej działających w formie stowarzyszenia oraz nadzór nad ich działalnością,
 2. współpraca z organizacjami oraz stowarzyszeniami kulturalnymi i sportowymi, szkołami w celu inicjowania i realizacji zadań powiatu z zakresu kultury i kultury fizycznej.
 3. wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z przyznawaniem stypendium dla zawodników, nagród dla sportowców, trenerów,
 4. wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z przyznawaniem dotacji dla klubów sportowych,
 5. realizacja zadań z zakresu organizacji powiatowych imprez sportowych,
 6. organizowanie  sportowych zajęć pozaszkolnych.  

IV. W zakresie spraw społecznych:
 1. realizowanie zadań określonych w ustawie prawo o stowarzyszeniach, w szczególności: nadzór nad działalnością stowarzyszeń innych niż stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, opiniowanie wniosku o rejestrację stowarzyszenia w toku rejestracji sądowej,
 2. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń działających na terenie powiatu, podlegających nadzorowi Starosty oraz ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 3. realizowanie zadań określonych w ustawie o fundacjach, a w szczególności nadzór nad ich działalnością,
 4. realizowanie zadań określonych dla powiatu w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności:
  a) opracowywanie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz monitorowanie jego realizacji,
  b) prowadzenie spraw z zakresu zlecania zadań publicznych i udzielania dotacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 5. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu,
 6. realizowanie zadań wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w zakresie sporządzania sprawozdań o udzielonej przez powiat pomocy publicznej,
 7. realizowanie zadań określonych w ustawie o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 8. realizowanie zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w szczególności:
  a) udzielania pozwoleń na sprowadzenie zwłok i ich szczątków z obcego państwa,
  b) decydowaniu o przekazaniu zwłok szkołom wyższym, do celów naukowych,
  c) powołanie odpowiedniej osoby do stwierdzenia zgonu w razie niemożności dokonania tego przez lekarza leczącego ostatnią chorobę,
  d) organizowanie na wniosek właściwego organu przewozu zwłok osób zmarłych i zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej i prosektorium,
 9. realizowanie zadań określonych w ustawie o repatriacji należących do kompetencji Starosty,
 10. realizowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej,
 11. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Środzie Wielkopolskiejm w zakresie propagowania działań mających na celu aktywizację bezrobotnych i promocja zatrudnienia,
 12. współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej ośrodkami wsparcia i placówkami opiekuńczo- wychowawczymi w zakresie pomocy rodzinie,
 13. realizowanie zadań powiatu związanych z przebywaniem dzieci w rodzinach zastępczych,
 14. realizowanie zadań powiatu związanych z warsztatami terapii zajęciowej.  

V. W zakresie ochrony i promocji zdrowia:  
 1. realizowanie zadań określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez powiat,
 2. współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej w celu zapewnienia społeczności lokalnej dostępu do pełnego zakresu świadczeń usług medycznych, na które istnieje zapotrzebowanie.
 3. realizowanie zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności: rozwijanie i popieranie działalności informacyjnej i kulturalnej podejmowanej w celu informowania społeczeństwao szkodliwości narkomanii,
 4. współpraca z placówkami prowadzącymi działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniami,
 5. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem harmonogramu pracy aptek ogólnodostępnych,
 6. współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się promocją i ochroną zdrowia.