Struktura organizacyjna

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Starostwo Powiatowe - parter, pok. nr 122
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. 61 286 62 29
fax 61 286 67 31
e-mail: wzk@powiatsredzki.pl

Kierownik Wydziału - Michał Kirschke

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa realizuje zadania: 
 
I. W zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego:
 1. uzgadnianie z dowódcami jednostek wojskowych zakazu wstępu na zajęte przez nich grunty,
 2. zapewnianie pomieszczeń zastępczych mieszkańcom czasowo ewakuowanym ze strefy niebezpieczeństwa,
 3. koordynowanie zorganizowanej społecznej akcji na terenie powiatu lub kilku gmin w powiecie,
 4. wprowadzenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych dla celów zorganizowanej akcji społecznej na terenie powiatu lub kilku gmin w powiecie,
 5. powoływanie do wykonania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na terenie powiatu lub kilku gmin w powiecie,
 6. współuczestniczenie w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o Policji, o Państwowej Straży Pożarnej oraz innych przepisach, a w szczególności:
  a) określanie istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa pożarowego,
  b) określanie zadań krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, koordynowanie jego funkcjonowania oraz kontrola wykonywania zadań,
  c) realizowanie zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
 7. opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego ochrony przeciwpowodziowej oraz przygotowywanie decyzji o ogłoszeniu i odwołaniu pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 8. prowadzenie magazynu sprzętu przeciwpowodziowego i magazynu sprzętu obrony cywilnej,
 9. obsługa administracyjna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 10. współdziałanie z organami wojskowymi, instytucjami państwowymi, podmiotami gospodarczymi i innymi jednostkami organizacyjnymi w wykonywaniu powszechnego obowiązku obrony w zakresie administrowania rezerwami osobowymi,
 11. realizowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
 12. zorganizowanie doręczania i doręczanie dokumentów powołania w trybie natychmiastowego stawiennictwa do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
 13. zarządzanie na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień doprowadzania przez policję do jednostki wojskowej powołanych do czynnej służby wojskowej,   w razie niestawienia się do tej służby,
 14. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
 15. współdziałanie z wydziałami Starostwa w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i reagowania kryzysowego,
 16. opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz nadzór nad opracowaniem kart realizacji zadań operacyjnych przez ich wykonawców,
 17. kontrola realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych, dla których organy samorządu terytorialnego są organami założycielskimi,
 18. planowanie i organizacja szkolenia obronnego,
 19. realizowanie zadań związanych z przygotowaniem systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na szczeblu powiatu, w tym przygotowanie stanowiska kierowania dla organów wykonawczych samorządu powiatu,
 20. organizacja systemu wykrywania skażeń i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
 21. opracowanie planu obrony cywilnej powiatu i opiniowanie planów obrony cywilnej gmin,
 22. opracowanie planów działania w zakresie obrony cywilnej powiatu oraz uzgadnianie planów działania gmin,
 23. organizacja i koordynowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej,
 24. ustalanie zadań dla Szefów Obrony Cywilnej Gmin, kontrola ich realizacji oraz koordynacja działań w zakresie realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej.
 25. realizowanie zadań dotyczących usunięcia statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego oraz prowadzenia strzeżonego portu lub przystani.
 
II. W zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy Prawo lotnicze - współdziałanie z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych w zakresie udzielania jej niezbędnej pomocy przy ustalaniu przyczyn wypadków i incydentów lotniczych.
 
III. W zakresie zarządzania kryzysowego:
 1. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu,
 2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego obejmująca:
  • opracowanie i realizację powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
  • wydawanie organom gmin zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego oraz ich zatwierdzanie,
 3. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
 4. zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz współdziałanie w tym zakresie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 5. organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 6. zapewnienie obsługi administracyjnej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 7.  W ramach Wydziału, funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego do zadań którego należy:
  • zapewnienie całodobowego przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
  • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
  • nadzór nad funkcjonowaniem systemów wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności,
  • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
  • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
  • dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,
  • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
 
IV. W zakresie innych spraw:
 1. realizowanie zadań określonych w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, w tym: organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
 2. dostarczanie na pisemne żądanie Wojewody informacji niezbędnych do sporządzania projektu aktualizacji wojewódzkiego planu działania systemu ratownictwa medycznego oraz opiniowanie jego aktualizacji,
 3. opracowanie i aktualizacja planu przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa w tym organizacja zastępczych miejsc szpitalnych.