Struktura organizacyjna

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Starostwo Powiatowe - parter budynku - pok. nr 115
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. 61  281 42 18
fax 61 286 67 31
e-mail: geodezja@powiatsredzki.pl
 
Geodeta Powiatowy, Kierownik Wydziału - Dominik Maruk

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej realizuje zadania:
 1. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych oraz zamówień na bazy, mapy i informacje z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków.
 2. Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych oraz zamówień na: wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków, materiały zasobu oraz wgląd do aktów notarialnych i innych dokumentów będących podstawą wpisu do ewidencji gruntów i budynków.
 3. Przyjmowanie zweryfikowanej dokumentacji technicznej z wykonanych prac geodezyjnych, w tym zbiorów danych, do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 4. Wykonywanie czynności technicznych związanych z prowadzeniem, w szczególności: budową, aktualizacją i kontrolą, baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz dla terenów miast i zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich- obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 5. Zawiadamianie o zmianach dokonanych w ewidencji gruntów i budynków.
 6. Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych.
 7. Porządkowanie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i wyłączaniem z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową oraz przekazywaniem do właściwego archiwum państwowego części, która stanowi materiały archiwalne.
 8. Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wynik prac geodezyjnych.
 9. Naliczanie opłat za zamówione dokumenty i wykonywanie czynności oraz sporządzanie  Dokumentu Obliczenia Opłaty.
 10. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z ewidencją gruntów i budynków oraz klasyfikacją gleboznawczą gruntów.
 11. Prowadzenie postępowań związanych z rozgraniczeniem gruntów na podstawie  ustawy - Prawo wodne, w zakresie kompetencji Starosty.
 12. Wydawanie zaświadczeń na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
 13. Współdziałanie z organami i jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania w zakresie:
  a) planowania gospodarczego,
  b) planowana przestrzennego,
  c) wymiaru podatku i świadczeń,
  d) statystyki publicznej,
  e) gospodarki nieruchomości,
  f)  oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych,
  g) ewidencji gospodarstw rolnych.
 14. Obsługa organizacyjno-techniczna narad koordynacyjnych.
 15. Udostępnianie zainteresowanym jednostkom informacji o wynikach narad koordynacyjnych.
 16. Obsługa Integrującej Platformy Elektronicznej (IPE).
 17. Przekazywanie Głównemu Geodecie Kraju informacji i zbiorów danych do utworzenia i aktualizacji PRG.
 18. Prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne należących do kompetencji starosty.
 19. Wydawanie licencji określającej uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu.
 20. Przekazywanie do Głównego Geodety Kraju i Marszałka Województwa należnych części wpływów za udostępnianie materiałów centralnego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 21. Sporządzanie kopii prowadzonych baz danych.