Struktura organizacyjna

Geodeta Powiatowy

Starostwo Powiatowe - parter budynku,
pok. nr 119 ul. Daszyńskiego 5,
63-000 Środa Wielkopolska
tel. 61 281 42 25
fax 61 286 67 31
e-mail: geodezja@powiatsredzki.pl


Geodeta Powiatowy - Dominik Maruk

 

Geodeta Powiatowy realizuje zadania:

1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
1) prowadzenie dla obszaru powiatu:
- ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków
- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
- gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
2) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych: rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3) tworzenie i udostępnianie mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.
2. Zakładanie osnów szczegółowych.
3. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.
4. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz wykonywanie prac związanych z przeglądem i konserwacją znaków osnowy szczegółowej.
5. Sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów.
6. Przekazywanie nie rzadziej niż co pół roku baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie do właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
7. Przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
8. Zapewnienie przeprowadzania okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych.
9. Ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem.
10. Tworzenie, aktualizacja i udostępnianie metadanych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie kompetencji Starosty w sprawach geodezji i kartografii.
11. Wykonywanie zadań związanych z ustaleniem granic gmin i powiatu.
12. Wypełnianie obowiązków należących do kompetencji Starosty związanych z państwowym rejestrem granic.
13. Współdziałanie z właściwą jednostką Wojska Polskiego w zakresie wykonywania prac mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa.
14. Realizacja postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych, w zakresie kompetencji Starosty.
15. Realizacja zadań wynikających z ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, w zakresie kompetencji Starosty.
16. Realizacja zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania, i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie kompetencji Starosty.
17. Przygotowywanie wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości.
18. Zatwierdzanie projektów osnów szczegółowych.
19. Zgłaszanie do ewidencji zbioru objętego infrastrukturą informacji przestrzennej oraz dotyczących tego zbioru usług.
20. Współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju przy tworzeniu i utrzymaniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.
21. Koordynacja usytuowania projektowanych  sieci uzbrojenia terenu.