Struktura organizacyjna

Wydział Organizacyjno-Prawny

 
Starostwo Powiatowe - parter, pok. nr 113
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
tel. 61 286 62 14, 61 286 62 16, 61 286 62 39
fax 61 286 67 31

Biuro Rady - tel. 61 281 42 24
Punkt Obsługi Klienta - tel. 61 286 62 18
 
Sekretarz Powiatu - Bartosz Wieliński
 
Wydział Organizacyjno-Prawny realizuje zadania:

I. W zakresie bezpośredniej obsługi Starosty i Wicestarosty:

 1. zapewnienie obsługi organizacyjnej i protokolarnej,
 2. organizowanie narad, prowadzenie ewidencji ustaleń i wniosków, przekazywanie ich do realizacji wg właściwości, a także sprawowanie nadzoru nad ich wykonaniem,
 3. zapewnienie właściwego funkcjonowania sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
 4. wykonywanie czynności związanych z funkcjami reprezentacyjnymi,
 5. organizowanie spotkań, narad i konferencji wskazanych w rozdziale XI Regulaminu,
 6. analiza publikacji prasowych i inspirowanie odpowiedzi na krytykę prasową dot. działalności Starostwa.

II.  W zakresie obsługi obywatela: 

 1. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Starostwa i przekazywanie ich innym wydziałom do załatwienia wg właściwości,
 2. organizowanie przyjęć interesantów przez Starostę i Wicestarostę w sprawach skarg i wniosków,
 3. opracowywanie okresowych analiz sposobu załatwiania skarg i wniosków obywateli,
 4. realizacja zadań wynikających z ustawy o petycjach, z wyjątkiem petycji złożonych do Rady Powiatu,
 5. prowadzenie Punktu Obsługi Klienta, zwanego dalej Punktem Obsługi, do zadań którego należy:
  • kompleksowa obsługa interesantów, poprzez udzielanie informacji o zakresie spraw realizowanych przez poszczególne wydziały Starostwa z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej i wewnętrznej sieci komputerowej,
  • wydawanie interesantom druków i formularzy służących załatwianiu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
  • udzielanie interesantom merytorycznej pomocy w wypełnianiu składanych dokumentów,
  • ewidencja korespondencji złożonej w Punkcie Obsługi oraz jej przekazanie na stanowisko pracy, zgodnie z obowiązującą w Starostwie organizacją obiegu dokumentów,
  • udostępnianie, na wniosek klienta, wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

III.  W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa: 

 1. zaopatrywanie Starostwa w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
 2. prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
 3. gromadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawnych , w tym aktów prawa miejscowego stanowionego przez powiat, w postaci elektronicznej,
 4. zaopatrywanie wydziałów w czasopisma i publikacje branżowe niezbędne do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania,
 5. prowadzenie archiwum zakładowego,
 6. prowadzenie spraw z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej,
 7. zaopatrywanie w tablice urzędowe i pieczęcie oraz nadzór nad przechowywaniem pieczęci,
 8. utrzymywanie porządku i czystości w budynkach Starostwa,
 9. tworzenie warunków do należytego zabezpieczenia mienia oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa,
 10. prowadzenie spraw z zakresu remontów, napraw oraz konserwacji budynków Starostwa, pomieszczeń i sprzętu biurowego,
 11. prowadzenie książki kontroli zewnętrznych oraz zbioru protokołów  sporządzonych przez jednostki kontrolujące Starostwo, 
 12. ewidencja środków trwałych ruchomości oraz środków rzeczowych podlegających ewidencji i przeprowadzanie inwentaryzacji   składników majątkowych w tym zakresie, 
 13. przyjmowanie oraz wywieszanie na tablicach ogłoszeń informacji, obwieszczeń i postanowień,
 14. przyjmowanie korespondencji wpływającej do Starostwa, jej ewidencja oraz przekazywanie do merytorycznych komórek organizacyjnych,
 15. przyjmowanie i wysyłanie przesyłek listowych z poszczególnych wydziałów, 
 16. realizowanie zadań określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, 
 17. administrowanie systemami informatycznymi,
 18. realizowanie zadań określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym prowadzenie spraw dotyczących stosowania w Starostwie podpisu elektronicznego,
 19. planowanie rozwoju informatyzacji w Starostwie, 
 20. administrowanie strony internetowej, 
 21. administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej,
 22. prowadzenie rejestru upoważnień udzielonych przez Starostę i Zarząd,
 23. prowadzenie zbioru porozumień dotyczących spraw powierzonych przez powiat i Starostę oraz przejętych przez powiat do wykonywania, 
 24. przygotowywanie i przekazywanie organowi podatkowemu, właściwemu w sprawie opłaty skarbowej, zbiorczej informacji o przypadkach nie uiszczenia należnej opłaty skarbowej,
 25. sporządzanie i przekazywanie Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji określonych w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.,  

IV. W zakresie spraw kadrowych i szkoleniowych: 

 1. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych zatrudnianych przez Starostę bądź Zarząd,
 2. przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, zgodnie z ustalonym przez Starostę trybem i procedurą,
 3. prowadzenie spraw dotyczących składania Staroście, przez osoby zobowiązane, oświadczeń majątkowych oraz innych oświadczeń i informacji, określonych w ustawie o samorządzie powiatowym,
 4. prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu,
 5. prowadzenie spraw w zakresie szkolenia radnych,
 6. planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa,
 7. zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen pracowników,
 8. przygotowywanie planów urlopów wypoczynkowych, 
 9. ewidencja czasu pracy pracowników,
 10. załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników,  
 11. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy,
 12. załatwianie spraw socjalnych pracowników Starostwa,
 13. prowadzenie spraw dotyczących podróży służbowych pracowników Starostwa i radnych,
 14. prowadzenie spraw związanych z używaniem samochodów prywatnych do celów służbowych. 

V. W zakresie obsługi prawnej, którą wykonują radcy prawni:

 1. wykonywanie obsługi prawnej organów powiatu, Starosty oraz doradztwa prawnego na rzecz wydziałów, w tym:
  • udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania powiatu,
  • udzielanie wyjaśnień i sporządzanie pisemnych opinii prawnych dla potrzeb Zarządu, Rady i jej komisji oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa,
 2. opiniowanie projektów uchwał, umów i porozumień pod względem prawnym i redakcyjnym,
 3. przygotowywanie projektów zarządzeń Starosty oraz opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym,
 4. wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami polskimi w sprawach dotyczących działania Starosty, Powiatu lub organów Powiatu na podstawie udzielonych pełnomocnictw,
 5. windykacja sądowa należności cywilnoprawnych Skarbu Państwa i Powiatu Średzkiego.   

VI. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów dotyczących rzeczy znalezionych. 

VII. Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółkami i spółdzielniami, w których udziałowcem jest powiat.  

VIII. W zakresie Biura Rady: 

 1. współdziałanie z właściwymi merytorycznie wydziałami w przygotowywaniu projektów uchwał Rady i jej komisji, Zarządu oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
 2. prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady oraz Zarządu,
 3. gromadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawa miejscowego,
 4. terminowe przekazywanie uchwał Rady do:
  • Wojewody, 
  • Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • innych podmiotów zgodnie z tematyką podjętych uchwał, stosownie do wymogów określonych przepisami,
  • redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego lub innych podmiotów celem ich publikacji,
  • publikacji w BIP powiatu,
 5. terminowe przekazywanie uchwał Zarządu właściwym podmiotom oraz do publikacji w BIP powiatu,
 6. organizowanie przepływu korespondencji Rady Powiatu,
 7. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
 8. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji,
 9. protokołowanie przebiegu sesji, posiedzeń, zebrań, spotkań Rady i jej komisji, a także posiedzeń Zarządu, 
 10. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
 11. prowadzenie spraw z zakresu oświadczeń majątkowych oraz innych oświadczeń i informacji składanych przez radnych, określonych w ustawie o samorządzie powiatowym,
 12. udzielanie pomocy radnym w pełnieniu ich obowiązków,
 13. prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji, dla których organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Rada Powiatu.