Struktura organizacyjna

Wydział Finansów i Budżetu

  
Starostwo Powiatowe - II piętro budynku, pok. nr 314
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
tel. 61 286 62 30, 61 286 62 32, 61 26 62 33,
fax 61 286 67 31
e-mail: finanse@powiatsredzki.pl


Skarbnik Powiatu - Paweł Tomczak
Główny Księgowy - Elżbieta GarczyńskaWydział Finansów i Budżetu realizuje zadania:

I. W zakresie planowania i realizacji budżetu powiatu:

 1. opracowanie projektu uchwały w zakresie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, przygotowywanie założeń do opracowywania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu,
 2. ocena zgodności, kompletności i poprawności materiałów planistycznych do projektów uchwał budżetowych oraz przekazywanie wydziałom Starostwa oraz podległym i nadzorowanym jednostkom informacji niezbędnych do opracowywania ich planów finansowych,
 3. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących budżetu powiatu i jego zmian,
 4. zawiadamianie wydziałów Starostwa, jednostek organizacyjnych o wielkościach planowanych dochodów i wydatków, dotacji oraz innych danych ujętych w budżecie powiatu,
 5. opracowywanie projektu  oraz planu finansowego zadań zleconych,
 6. opracowywanie zbiorczego planu finansowego Starostwa,
 7. weryfikowanie otrzymanych projektów oraz planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem lub uchwałą budżetową,
 8. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi i wydziałami Starostwa w zakresie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu,
 9. kontrola poprawności sprawozdań budżetowych i finansowych sporządzanych przez powiatowe jednostki organizacyjne,
 10. sporządzanie łącznych i zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych dotyczących Starostwa oraz budżetu powiatu,
 11. opracowywanie okresowych informacji i sprawozdań opisowych z realizacji budżetu powiatu,
 12. opracowywanie dla potrzeb organów nadzoru informacji i danych dotyczących organizacji i realizacji finansów powiatu,
 13. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmian.
 
II. W zakresie prowadzenia rachunkowości budżetu powiatu i Starostwa:
 1. prowadzenie obsługi finansowo - księgowej Starostwa i budżetu powiatu (ewidencja syntetyczna i analityczna przychodów, dochodów, rozchodów, wydatków, kosztów, należności i zobowiązań) zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
 2. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 3. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej oraz windykacja należności budżetowych, w tym Starostwa i Skarbu Państwa,
 4. prowadzenie  dokumentacji płacowej i dokonywanie w imieniu płatnika rozliczeń, m.in. z urzędami skarbowymi, ZUS, Powiatowym Urzędem Pracy w Środzie Wlkp. i innymi podmiotami,
 5. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych, innych przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości i nadzoru ich przestrzegania,
 6. prowadzenie nadzoru  i kontroli poprzez:
  a. nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych wydziałów Starostwa i powiatowych  jednostek organizacyjnych,
  b. nadzorowanie prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne powiatu,
  c. ocenę wykorzystania środków budżetowych.
III. Współdziałanie z:
 1. organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie budżetu powiatu, w tym z Ministerstwem Finansów w zakresie subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie dotacji z budżetu państwa,
 2. organami kontroli i nadzoru w zakresie określonym przepisami prawa, w tym w szczególności z Regionalną Izbą Obrachunkową i Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim,
 3. bankiem, prowadzącym obsługę budżetu powiatu,
 4. bankami, udzielającymi kredytów i pożyczek,
 5. bankami, w których lokowane są wolne środki,
 6. wydziałami Starostwa i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania i wykonywania budżetu powiatu,
 7. radcami prawnymi Starostwa w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.