Struktura organizacyjna

Wydział Budownictwa


Wydział Budownictwa
Starostwo Powiatowe
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp. - II piętro, pok. 311,
tel./ fax 61 286 67 31
e-mail: budownictwo@powiatsredzki.pl,
tel. 61 281 42 13 lub 61 281 42 15


Kierownik Wydziału - Elżbieta Dolatowska-Bachorz


Wydział Budownictwa realizuje zadania:

 
I. Analiza wpływających podań, pod kątem zgodności z prawem budowlanym, w szczególności:
 1. zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy oraz wymaganiami ochrony środowiska,
 2. warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
 3. zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami, techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 4. właściwego wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie,
 5. stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

II. W zakresie wydawania decyzji i postanowień w sprawach z zakresu prawa budowlanego:

 1. udzielanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 2. udzielanie pozwoleń na budowę,
 3. nakładanie obowiązku uzyskania pozwoleń na wykonanie obiektu lub robót objętych zgłoszeniem,
 4. nakładanie obowiązku uzyskania pozwoleń na rozbiórkę,
 5. uzgadnianie projektów budowlanych realizowanych na terenach zamkniętych w zakresie :
  a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych  od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
  b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,
 6. zatwierdzanie projektów budowlanych,
 7. nakładanie obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości w projektach budowlanych,
 8. odmowa zatwierdzenia projektów i udzielenia pozwoleń na budowę,
 9. odmowa zatwierdzenia projektów i udzielenia pozwoleń na budowę, na terenach na którym znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki,
 10. udzielanie pozwoleń na odstąpienie od zatwierdzonych projektów lub innych warunków pozwoleń na budowę,
 11. uchylanie pozwoleń na budowę,
 12. wygaszanie pozwoleń na budowę,
 13. przenoszenie pozwoleń na budowę na rzecz innych osób,
 14. rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiednich budynków, lokali lub na teren sąsiednich nieruchomości,
 15. prowadzenie spraw, wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, należących do kompetencji Starosty, dotyczących wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

III. Wykonywanie czynności w sprawach określonych przepisami, w tym:

 1. nakładanie obowiązku ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego,
 2. przyjmowanie zgłoszeń o rozpoczęciu budów lub robót nie wymagających pozwoleń na budowę,
 3. przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych,
 4. przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części,
 5. sprawdzanie projektów budowlanych,
 6. określanie dodatkowych warunków w decyzjach o pozwoleniach na budowę,
 7. przesyłanie decyzji o pozwoleniach na budowę organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 8. prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przekazywanie wprowadzonych do niego danych do Wojewody Wielkopolskiego,
 9. przekazywanie ostatecznych decyzji dotyczących wydanych pozwoleń na budowę budynków i kserokopii zgłoszeń budowy budynków i rozbiórki budynków do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.


IV. Kontrolowanie posiadanych, przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji w odpowiedniej specjalności.


V. Współdziałanie z organami nadzoru budowlanego w zakresie: 

 1. przekazywania  decyzji, postanowień i kopii zgłoszeń,
 2. zawiadamiania o stwierdzonych nieprawidłowościach przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektów budowlanych,
 3. uczestniczenia w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych na wezwanie organu nadzoru budowlanego.


VI. Potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnych lokali mieszkalnych dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali.


VII. Potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domów jednorodzinnych dla celów dodatków mieszkaniowych.

 
VIII. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczących uzgodnienia projektu planu z zarządem powiatu, w zakresie zadań samorządowych.