Struktura organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Komunikacji i Transportu
Starostwo Powiatowe 
ul. Czerwonego Krzyża 2, 63-000 Środa Wielkopolska

Kierownik Wydziału - Marlena Krężlik-Pankowska
e-mail: komunikacja@powiatsredzki.pl
Rejestracja pojzdów i wydawanie dowodów rejestracyjnych - tel. 61 102 11 40, 61 102 11 41, 61 102 11 42, 61 102 11 43, 61 102 11 44
Prawo jazdy - tel. 61  102 11 45, 61 102 11 46, 61 102 11 47, 61 102 11 48


Wydział Komunikacji i Transportu realizuje zadania:  
I. W zakresie ustawy prawo o ruchu drogowym:
 1. prowadzenie rejestracji pojazdów (stałe i czasowe), wydawanie dowodów, tablic i innych dokumentów rejestracyjnych oraz karty pojazdu dla pojazdu samochodowego, któremu nie została wydana karta producenta lub importera,
 2. wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym pierwszego terminu badania technicznego oraz innych zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdów,
 3. dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian innych danych wynikających z dowodu rejestracyjnego,
 4. kierowanie pojazdów w uzasadnionych przypadkach na ponowne badanie techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
 5. wyrejestrowanie pojazdów na okres stały w przypadku: kasacji, kradzieży, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zbyty, skradziony za granicą lub trwale i zupełnie utracony przez posiadacza bez zmiany w zakresie prawa własności,
 6. przyjmowanie od Policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych, zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (pozwoleń czasowych) oraz przywracanie tych dokumentów,
 7. kontrolowanie spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przez posiadaczy pojazdów,
 8. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 9. sprawowanie nadzoru i kontroli nad stacjami kontroli pojazdów,
 10. wydawanie i cofanie upoważnień diagnoście do wykonywania badań technicznych pojazdów,
 11. prowadzenie spraw z zakresu wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec uruchamiany z miejsca zajmowanego przez kierującego,
 12. usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi w przypadkach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym,
 13. ustalanie wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz przepisami wykonawczymi.

II.  W zakresie ustawy o kierujących pojazdami:
 1. wydawanie praw jazdy krajowych, międzynarodowych i pozwoleń do kierowania tramwajem,
 2. przyjmowanie zawiadomień od kierujących pojazdami o zmianie stanu faktycznego, wymagającego zmiany danych zawartych w prawie jazdy,
 3. dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej albo szkolenia okresowego,
 4. kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem lub osób posiadających pozwolenie do kierowania tramwajem na:
  a) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego,
  b) badanie lekarskie,
  c) badanie psychologiczne,
 5. przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd,
 6. przyjmowanie do depozytu zatrzymane lub cofnięte prawo jazdy,
 7. wydawanie decyzji o zatrzymaniu, cofnięciu, przywróceniu prawa jazdy,
 8. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
 9. wydawanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców,
 10. sprawowanie nadzoru i kontroli nad szkoleniem kierowców i działalnością ośrodka szkolenia,
 11. prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy,
 12. prowadzenie ewidencji wykładowców nauki jazdy,
 13. wydawanie, przedłużanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

III. W zakresie ustawy o transporcie drogowym:  
 1. udzielanie, odmowa udzielenia, cofanie i dokonywanie zmian w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
 2. udzielanie, odmowa udzielenia, cofanie i dokonywanie zmian w zezwoleniach na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 3. przenoszenie uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji  w razie:
  a) śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej, lub spółki komandytowej,
  b) połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych, przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję,
 4. wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 5. koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej,
 6. udzielanie, odmawianie i cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na obszarze wykraczającym poza teren jednej gminy, ale nie wykraczającym poza teren powiatu,
 7. uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii komunikacyjnej obejmującej powiaty lub województwa sąsiadujące,
 8. realizowanie zadań z zakresu kontroli podmiotów gospodarczych świadczących usługi przewozowe, którym udzielono licencji, zezwolenia lub wydano zaświadczenie.

IV. W zakresie ustawy prawo przewozowe:

 1. ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa albo w przypadku klęski żywiołowej,
 2. wyrażanie zgody i określanie warunków ograniczenia obowiązku przewozu przez przewoźnika,
 3. nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa w przypadku klęski żywiołowej.

V. Realizowanie zadań w zakresie określonym przepisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.


VI. Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i znaków legalizacyjnych.