Struktura organizacyjna

Wydział Inwestycji i Dróg

Starostwo Powiatowe - parter, pok. nr 106
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
tel. 61 286 62 38, 61 286 62 39
fax 61 286 67 31
 
Kierownik Wydziału - Mirosław Marciniak
 

Wydział Inwestycji i Dróg realizuje zadania:
 
I. W zakresie inwestycji:
 1. planowanie rzeczowo-finansowe inwestycji realizowanych  przez Zarząd we współpracy z merytorycznie właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu,
 2. kompleksowe przygotowanie procesów inwestycyjnych w tym uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy, koordynowanie wykonania dokumentacji budowlanej, uzyskiwanie decyzji pozwolenia na budowę oraz kompletowanie dokumentów do wniosków o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne, w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych z budżetu powiatu,
 3. nadzorowanie i koordynowanie realizowanych zadań inwestycyjnych,
 4. opracowywanie informacji i sprawozdań z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Starostwo,
 5. kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z wykonawstwem inwestycji i rozliczeniem finansowym zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Starostwo,
 6. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie - zgodnie z zasadami określonymi w uregulowaniach wewnętrznych - oraz sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach,
 7. przygotowywanie planu postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia w danym roku finansowym i zamieszczenie go na stronie internetowej.
II. W zakresie zarządzania drogami powiatowymi:
 1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymywania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 3. pełnienie funkcji inwestora,
 4. utrzymywanie nawierzchni dróg i chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczenia ruchu i innych urządzeń związanych z drogą,
 5. realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu,
 6. przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 7. koordynacja zadań wykonywanych w pasach dróg powiatowych,
 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym w celu umożliwienia wykonania robót związanych z budową lub remontem zjazdów z dróg powiatowych, przyłączy wody, gazu, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, sieci telefonicznej, sieci ciepłowniczej,
 9. naliczanie opłat i kar pieniężnych za zezwolenia określone w pkt 8,
 10. wydawanie zezwoleń na przejazdy po drogach pojazdów ponadnormatywnych kat. I, II, III,
 11. naliczanie opłat i kar pieniężnych za zezwolenia określone w pkt 10,
 12. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 13. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 14. nadzór nad zleconymi robotami interwencyjnymi, robotami utrzymaniowymi i zabezpieczającymi,
 15. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 16. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 17. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,
 18. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 19. pielęgnacja zieleni w pasie drogowym, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów,
 20. prowadzenie gospodarki terenami znajdującymi się w pasach dróg powiatowych, wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze:
  • wydawanie zezwoleń na umieszczanie reklam,
  • naliczanie opłat i kar za ww. zezwolenia,                 
 21. przygotowywanie projektów uchwał w sprawach o zaliczenie do kategorii dróg powiatowych i o ich pozbawieniu oraz projektów uchwał w sprawach o ustalenie przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu średzkiego,
 22. przygotowywanie i wnoszenie na posiedzenia Zarządu Powiatu opinii w zakresie ustalania przebiegu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, należących zgodnie z ustawą o drogach publicznych do innych zarządców dróg,
 23. opiniowanie gminnych studiów rozwoju gospodarczego w szczególności układu komunikacyjnego i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie planów miejscowych,
 24. opiniowanie wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych i wniosków o pozwolenie na budowę,
 25. prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem zgody na wycinkę drzew i krzewów w pasach drogowych, opracowywanie rocznych planów wyrębu drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, składanie wniosków do poszczególnych gmin o wydanie decyzji na usunięcie drzew ujętych w palnie wyrębu, przeprowadzanie uproszczonej procedury na usuwanie drzew w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (drzewa wywrócone, nadłamane),
 26. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym:
  • analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • rozpatrywanie wniosków zarządców dróg gminnych, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych,
  • opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu,
  • ewidencja i gromadzenie projektów organizacji ruchu,
  • wykonywanie objazdów dróg w zakresie kontroli poprawności oznakowania i zgodności z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu,
  • współpraca z organami policji,
 27. wydawanie opinii o zakresie ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków prowadzenia imprezy na drogach powiatowych w sprawach związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystywanie dróg w szczególny sposób,
 28. opracowywanie rocznych planów rzeczowo-finansowych budowy, remontów i utrzymania dróg i obiektów mostowych,
 29. realizacja zatwierdzonego planu rzeczowo-finansowego, dotyczącego budowy, remontów i utrzymania dróg i obiektów mostowych,
 30. współpraca z innymi samorządami w zakresie wspólnej realizacji zadań na drogach powiatowych, przygotowywanie porozumień i warunków współfinansowania,
 31. współpraca z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie regulacji stanu prawnego pasów drogowych,
 32. nadzór nad przeprawą promową.