Struktura organizacyjna

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu

Starostwo Powiatowe -  I piętro skrzydło, pok. nr 234
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
tel. 61 281 42 11
fax 61 286 67 31

Kierownik Wydziału - Iwona Rutkowska-Krause


Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu realizuje zadania:      

I. W zakresie promocji, współpracy zagranicznej i rozwoju powiatu:
 1. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie,
 2. podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu w kraju i za granicą. Współpraca w tym zakresie z samorządami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi ,
 3. organizacja imprez promocyjnych w tym konkursów, festynów, targów i wystaw,
 4. inicjowanie kampanii informacyjnych w lokalnych mediach i na stronie internetowej powiatu,
 5. prowadzenie wyznaczonych modułów na stronie internetowej powiatu oraz strony internetowej powiatu w językach obcych,
 6. nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów międzynarodowych oraz inicjowanie wspólnych działań z partnerami zagranicznymi,
 7. monitorowanie realizacji wspólnych przedsięwzięć powiatu i partnerów zagranicznych,
 8. organizacja pobytu delegacji zagranicznych na terenie powiatu i wyjazdów delegacji powiatu do partnerów zagranicznych,
 9. współpraca z gminami w zakresie przygotowywania ofert inwestycyjnych oraz wspólnych programów i projektów,
 10. współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju i promocji przedsiębiorczości,
 11. udzielanie wsparcia organizatorom wydarzeń odbywających się w powiecie i podejmowanie inicjatyw w zakresie organizacji wydarzeń istotnych dla życia powiatu,
 12. podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu, a w szczególności opracowywanie dokumentów wyznaczających strategię rozwoju powiatu oraz wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości,
 13. monitorowanie realizacji przyjętej strategii rozwoju powiatu oraz jej aktualizacja,
 14. dokonywanie diagnoz i analiz stanu poszczególnych dziedzin funkcjonowania powiatu oraz stopnia zaspokojenia potrzeb i jakości życia mieszkańców,
 15. sporządzanie raportu o stanie powiatu, o którym mowa w ustawie o samorządzie  powiatowym,
 16. koordynowanie i nadzór nad realizacją przedsięwzięć podejmowanych przez Zarząd Powiatu, dotyczących utrzymania Średzkiej Kolei Powiatowej,
 17. realizowanie zadań określonych w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, w tym: organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego.   

II. W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym m.in. funduszy europejskich:
 1. pozyskiwanie aktualnych informacji o dostępnych środkach pomocowych i ich przekazywanie zainteresowanym podmiotom,
 2. przygotowywanie materiałów dla potrzeb pozyskiwania zewnętrznych funduszy pomocowych i grantów,
 3. przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnych o dofinansowanie zadań powiatu,
 4. inicjowanie i koordynowanie prac wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa  oraz jednostek organizacyjnych powiatu, związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym funduszy europejskich, i realizacją projektów,
 5. zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych, w tym rozliczanie i sporządzanie sprawozdań,
 6. prowadzenie ewidencji wniosków o fundusze pomocowe, składanych przez Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu.

III. W zakresie działań informacyjnych:
 1. przygotowywanie i weryfikacja  rozpowszechnianie,  we  współpracy z wydziałami, informacji prasowych o działalności Starostwa,
 2. współpraca z przedstawicielami środków masowego przekazu.
 3. kształtowanie pozytywnego wizerunku Starostwa oraz kreowanie jednolitej polityki informacyjnej we współpracy z Zarządem Powiatu Średzkiego,
 4. wykonywanie obsługi prasowej Starosty i Starostwa.