Struktura organizacyjna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami


Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Starostwo Powiatowe - parter budynku - pok. nr 116
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. 61 286 62 36
fax 61 286 67 31
e-mail: nieruchomosci@powiatsredzki.pl


Kierownik Wydziału - Katarzyna Kania


Wydział Gospodarki Nieruchomościami realizuje zadania:
 1. Prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Skarbu Państwa i Powiatu w sprawach gospodarowania nieruchomościami.
 2. Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, w tym w szczególności:
  a) ewidencjonowanie nieruchomości, prowadzenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatowego zasobu nieruchomości,
  b) zapewnienie wyceny nieruchomości,
  c) sporządzanie planów wykorzystania zasobu,
  d) naliczanie należności za nieruchomości udostępnione z zasobu,
  e) zbywanie lub nabywanie za zgodą Wojewody lub Rady Powiatu nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
  f)  wydzierżawianie, wynajmowanie, użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu, obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi,
  g) składanie wniosków do sądów o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu oraz o wpisy w tych księgach,
  h) sporządzanie rocznych sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i przekazywanie ich Wojewodzie oraz sporządzanie informacji o stanie mienia Powiatu,
  i) współdziałanie z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego.
 3. Ewidencja środków trwałych nieruchomości oraz przeprowadzanie inwentaryzacji nieruchomości.
 4. Oddawanie jednostkom organizacyjnym nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu w trwały zarząd, w tym:
  a) wydawanie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu, w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami i inne ustawy,
  b) naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
  c)  ustalanie innego terminu opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
  d) zmiana stawki procentowej opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
  e)  udzielanie bonifikat od opłat rocznych,
  f)   wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu, a także o przekazaniu trwałego zarządu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.
 5. Oddawanie nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu w użytkowanie wieczyste, w tym:
  a.  ustalanie, aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, a także ustalanie innego terminu opłaty,
  b.  zmiana stawki procentowej opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,
  c.  rozwiązywanie umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste przed upływem okresu ustalonego w umowie o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
 6. Wywłaszczanie nieruchomości, ustalanie odszkodowania za wywłaszczane nieruchomości oraz zwrot wywłaszczanych nieruchomości niewykorzystanych zgodnie z celem wywłaszczenia.
 7. Ograniczanie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych oraz nadziemnych obiektów i urządzeń, niezbędnych do korzystania z tych urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody.
 8. Udzielanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 9. Prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i wymianą gruntów.
 10. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 11. Nadawanie nieodpłatnie na własność właścicielom budynków znajdujących się na działce gruntu, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 01.01.1983 r. działki gruntu, na której te budynki zostały wzniesione.
 12. Prowadzenie postępowań związanych z ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa i Powiatu.
 13. Prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością powiatu.
 14. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem i wypłacaniem odszkodowań dotyczących nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw.
 15. Współdziałanie z sądami, notariuszami, rzeczoznawcami, geodetami i zarządcami w sprawach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu.
 16. Przekazywanie w zarząd Lasów Państwowych gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.
 17. Nieodpłatne przekazywanie, na wniosek Agencji, Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w celu zalesienia.
 18. Wnioskowanie do Lasów Państwowych o przekazanie w użytkowanie wieczyste osobie prawnej lub w użytkowanie innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej gruntów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, w przypadku zmiany ich przeznaczenia na cele nieleśne i nierolnicze dokonanych w trybie przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 19. Wnioskowanie do sądu o orzekanie o nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemców wbrew przepisom ustawy.
 20. Regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, w tym składanie wniosków do sądu o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa, które nie posiadają urządzonej księgi wieczystej.
 21. Prowadzenie spraw związanych z obciążaniem nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, darowizną, oddawaniem w najem, dzierżawą oraz użyczaniem nieruchomości Skarbu Państwa.
 22. Sprzedawanie i oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele sakralne, kościelnym osobom prawnym na ich wniosek.
 23. Stwierdzanie, w drodze decyzji, na wniosek Ministra Obrony Narodowej albo innego organu wojskowego działającego z jego upoważnienia, wygaśnięcia trwałego zarządu jednostki podporządkowanej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej.
 24. Nieodpłatne przyznawanie prawa własności działki gruntu osobie, której przysługuje prawo użytkowania działki z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa.
 25. Nieodpłatne przyznawanie osobie, której przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarskich użytkowanych z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa, prawa własności działki obejmującej budynki, w których znajdują się lokal i pomieszczenia.
 26. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
 27. Wykonywanie zadań Starosty w zakresie reformy rolnej.
 28. Koordynowanie i nadzór nad realizacją przedsięwzięć podejmowanych przez Zarząd, dotyczących utrzymania Średzkiej Kolei Powiatowej.