Kodeks etyki radnego

Kodeksu Etyki Radnego Samorządu Powiatu Średzkiego.

 
DEKLARACJA
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 8 grudnia 2005 roku
 
w sprawie przyjęcia "Kodeksu Etyki Radnego Samorządu Powiatu Średzkiego".
 
 
         Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 2 i § 50 ust. 1 uchwały Nr XXVIII/130/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie statutu Powiatu Średzkiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 123, poz. 2398), zmienionej uchwałą Nr I/6/2002 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 150, poz. 4172) Rada Powiatu Średzkiego deklaruje:
 
 
       § 1. Przyjąć do stosowania "Kodeks Etyki Radnego Samorządu Powiatu Średzkiego" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej deklaracji.
 
 
        § 3. Deklaracja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY  RADY
/-/ mgr Małgorzata Fertała
 
 
UZASADNIENIE
do Deklaracji
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 8 grudnia 2005 roku
 
w sprawie przyjęcia "Kodeksu Etyki Radnego Samorządu Powiatu Średzkiego".
 
 
             W związku z przystąpieniem Starostwa i Rady Powiatu Średzkiego do społecznej akcji "Przejrzysta Polska" oraz realizacją zadań przyjętych do wykonania przez Radę Powiatu, podejmuje się niniejszą deklarację o przestrzeganiu zasad określonych w "Kodeksie Etyki Radnego Samorządu Powiatu Średzkiego".
             Niniejszy "Kodeks" został opracowany przez radnych Powiatu Średzkiego.
 
            
               
 
 
KODEKS  ETYKI  RADNEGO
SAMORZĄDU 
POWIATU ŚREDZKIEGO
 
 
Kodeks wyznacza zasady postępowania
radnych Samorządu Powiatu Średzkiego
w związku ze sprawowaniem mandatu radnego.
 
 
Zasady określone w kodeksie stanowią wzorzec postępowania dla wszystkich radnych.
 
Z A S A D Y   P O S T Ę P O W A N I A
 
Radni przy wykonywaniu mandatu
udzielonego im przez mieszkańców Powiatu Średzkiego kierują się:
 
1.    Zasadą nadrzędności interesu publicznego nad interesem prywatnym.
 
2.    Zasadą respektowania obowiązującego prawa.
 
3.    Zasadą jawności i przejrzystości działania.
 
4.    Zasadą uczciwości i rzetelności.
 
5.    Zasadami kultury i dobrego obyczaju.
 
 
 
 
 
Akcja "Przejrzysta Polska"