Komisje Rady

Tryb działania komisji Rady

Tryb działania komisji Rady Powiatu Średzkiego:

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej i pozostałych komisji Rady szczegółowo określa Rozdział VI  (§67  - §98) Statutu Powiatu Średzkiego.

1) Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych określa uchwała Nr IV/25/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19.12.2002 r.
2) Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
3) Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
4) Komisje pracują na posiedzeniach.
5) Posiedzenia komisji zwoływane są przez  Przewodniczącego komisji,  zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
6) Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrani przez członków danej komisji.
7) Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie radnych nie będących członkami  danej komisji, a także inne osoby.
8)  Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.
9) Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji, w głosowaniu jawnym.
10) Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.
11) Komisje mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych powiatów, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
12) Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Zarządowi. Starosta informuje radnych na najbliższej sesji Rady o sposobie realizacji wniosków.
13) Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący prace komisji Rady, mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.
14)  Przewodniczący komisji stałych, co najmniej raz w roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.


Zgodnie z art. 8a ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) działalność organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

Jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu.