Kompetencje

Starosta Średzki - Ernest Iwańczuk

 
 
Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlkp.
tel. 61 285 80 51
fax 61 286 67 31
 
Starosta - Ernest Iwańczuk
 
Do zakresu działania Starosty należy:
 1. kierowanie bieżącymi sprawami powiatu i  reprezentowanie  powiatu  na zewnątrz,
 2. organizowanie pracy Zarządu i Starostwa,
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu z zakresu prawa pracy,
 4. sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży,
 5. okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa, w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań,
 6. zapewnienie warunków przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Starostwa i jego pracowników,
 7. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 8. czuwanie nad przebiegiem i terminowością wykonywania zadań Starostwa,
 9. upoważnianie Wicestarosty, Członka Zarządu, pracowników Starostwa oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 10. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przez przepisy prawa, uchwał Rady i Zarządu,
 11. opracowanie i wdrożenie w życie regulaminu organizacyjnego Starostwa na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa  i wojny.

 

Staroście bezpośrednio podlegają:

 1. Skarbnik,
 2. Sekretarz,
 3. Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
 4. Pion Ochrony,
 5. Stanowisko ds. Kontroli,
 6. Zastępca Skarbnika.