2011 rok

w sprawie wprowadzenia „Karty audytu wewnętrznego Powiatu Średzkiego".
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2010 Starosty Średzkiego z dnia 16 czerwca 2010r.
w sprawie utworzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Średzkim.
w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
w sprawie utraty mocy zarządzeń Starosty Średzkiego.
w sprawie uchylenia Zarządzenia Starosty Średzkiego Nr 2/2006 z dnia 1 marca 2006 r.
w sprawie powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2010 Starosty Średzkiego z dnia 16 czerwca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywana i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w powiecie średzkim.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka objętego całodobową opieką Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej - Ogniska Wychowawczego w Szlachcinie na 2011 rok.
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr 9/2001 Starosty Średzkiego z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla jednostek organizacyjnych powiatu.
w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2010 Starosty Średzkiego z dnia 16 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2010 Starosty Średzkiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
w sprawie powołania nowego członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 8/2001 Starosty Średzkiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.