2013 rok

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia rejonowego ćwiczenia obronnego „GOTOWOŚĆ 2013".
w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Środzie Wlkp., oznaczonych jako działki nr: 2503/1, 2503/2, 2503/4, 2503/5, 2503/6, 2503/7,2503/8.
w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Powiatu Średzkiego.
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywana i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w powiecie średzkim.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Średzkiego z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2001 Starosty Średzkiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka objętego całodobową opieką w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie na 2013 rok.
w sprawie powołania nowego członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2001 Starosty Średzkiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
w sprawie określenia sposobu wykonywania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego, inspekcjach i strażach.