2008 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2008 Starosty Średzkiego z dnia 5 marca 2008 r.

 

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2008
Starosty Średzkiego
z dnia 5 marca 2008 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego nr 16 Starosty Średzkiego z dnia 19 października 2007 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej oraz wprowadzenia Instrukcji określającej zasady przeprowadzania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., w związku z długotrwałą usprawiedliwioną nieobecnością w pracy pracownika, któremu powierzono zadania prowadzenia druków ścisłego zarachowania innych niż komunikacyjne oraz w związku z planowaną nieobecnością pracownika, prowadzącego magazyn tablic rejestracyjnych i innych materiałów oraz gospodarkę drukami ścisłego zarachowania - komunikacyjnymi i wynikającą z tego koniecznością powierzenia ww. zadań innemu pracownikowi - zarządzam co następuje:

§ 1.  Przeprowadzenie w dniu 7 marca 2008 r. - metodą spisu z natury - inwentaryzacji:

1)  druków ścisłego zarachowania innych niż komunikacyjne,

2)  w magazynie tablic rejestracyjnych i innych materiałów oraz druków ścisłego zarachowania - komunikacyjnych,

będących na stanie pracowników Wydziału Organizacyjno - Prawnego w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

§ 2.1.  Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1, powołuję zespół spisowy w składzie:
Alicja Zalewska         - Przewodnicząca zespołu spisowego
Karolina Kaczor
Barbara Kaźmierczak

2.  W pracach Komisji uczestniczy p. Dariusz Sterczyński - osoba przejmująca, z dniem 10 marca br., prowadzenie magazynu, o którym mowa w § 1 pkt 2 oraz druki ścisłego zarachowania opisane w § 1 pkt 1 i 2.

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski

w sprawie określenia stanowisk w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.,których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową.
w sprawie zmiany instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie określenia wykazu informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową występujących w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie utworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 8/2003 Starosty Średzkiego z dnia 22 maja 2003 roku (dot. komisji socjalnej).
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2008 r. i dnia 24 grudnia 2008 r. dniami wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.