2008 rok

Zarządzenie Wewnętrzne nr 2/2008 Starosty Średzkiego z dnia 20 marca 2008 r.

 

Zarządzenie Wewnętrzne nr 2/2008
Starosty Średzkiego
z dnia 20 marca 2008 r.

w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2008 r. i dnia 24 grudnia 2008 r. dniami wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami) w związku z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) zarządzam, co następuje:

               § 1. W związku z wystąpieniem w miesiącu maju oraz listopadzie 2008 r. świąt przypadających w innym dniu niż niedziela, wyznaczam następujące dni wolne od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.:

-  2 maja 2008 r. - za dzień 3 maja 2008 r.

-  24 grudnia 2008 r. - za dzień 1 listopada 2008 r.

            § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski

 

w sprawie określenia stanowisk w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.,których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową.
w sprawie zmiany instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie określenia wykazu informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową występujących w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie utworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 8/2003 Starosty Średzkiego z dnia 22 maja 2003 roku (dot. komisji socjalnej).
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2008 r. i dnia 24 grudnia 2008 r. dniami wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.