2008 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/2008 Starosty Średzkiego z dnia 25 marca 2008 r.

 

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/2008
Starosty Średzkiego
z dnia 25 marca  2008 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego nr 16 Starosty Średzkiego z dnia 19 października 2007 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej oraz wprowadzenia Instrukcji określającej zasady przeprowadzania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. oraz w związku z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 1/2008 Starosty Średzkiego z dnia 5 marca 2008 r. zarządzam:

§ 1. Przeprowadzenie w dniu 26 marca 2008 r. inwentaryzacji - metodą spisu z natury - w magazynie tablic rejestracyjnych oraz druków ścisłego zarachowania - komunikacyjnych, będących na stanie pracownika Wydziału Organizacyjno-Prawnego, w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1 powołuję zespół spisowy w składzie:
Anna Ambroży            - Przewodnicząca zespołu spisowego
Alicja Zalewska
Elżbieta Głowacka

§ 3. W pracach Komisji uczestniczyć będzie p. Wiesława Szyszka - pracownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego do zadań którego należy prowadzenie magazynu tablic rejestracyjnych oraz gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania - komunikacyjnymi.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski

 

w sprawie określenia stanowisk w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.,których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową.
w sprawie zmiany instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie określenia wykazu informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową występujących w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie utworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 8/2003 Starosty Średzkiego z dnia 22 maja 2003 roku (dot. komisji socjalnej).
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2008 r. i dnia 24 grudnia 2008 r. dniami wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.