2008 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 4/2008 Starosty Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2008 r.

  Traci moc na podstawie:

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 14/2016 Starosty Średzkiego z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 4/2008
Starosty Średzkiego  
z dnia 30 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie: zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 8/2003 Starosty Średzkiego  z dnia 22 maja 2003 roku.

W związku z wygaśnięciem :

- z dniem 18 kwietnia 2008 roku  stosunku pracy z Panią Karoliną Fludrą

zarządzam co następuje:

§ 1. W  Zarządzeniu nr 8/2003 Starosty Średzkiego  z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie zwiększenia liczby członków komisji do spraw podziału środków funduszu świadczeń socjalnych, zapis w § 1 w brzmieniu „Karolinę Fludrę" zastępuje się zapisem w brzmieniu „Monikę Kajdasz".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu oraz Przewodniczącemu Komisji do spraw podziału środków funduszu świadczeń socjalnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski

 

w sprawie określenia stanowisk w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.,których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową.
w sprawie zmiany instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie określenia wykazu informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową występujących w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie utworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 8/2003 Starosty Średzkiego z dnia 22 maja 2003 roku (dot. komisji socjalnej).
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2008 r. i dnia 24 grudnia 2008 r. dniami wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.