2008 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/08 Starosty Średzkiego z dnia 15 lipca 2008 r.

Traci moc na podstawie:

Zarządzenia Wewnętrznego nr 2/2017 Starosty Średzkiego z dnia 3 stycznia 2017 r.


ZARZĄDZENIE  WEWNĘTRZNE
Nr  6/08 Starosty Średzkiego
z dnia 15 lipca  2008 roku

w sprawie: określenia wykazu informacji niejawnych stanowiących  tajemnicę służbową występujących w Starostwie Powiatowym  w Środzie Wlkp.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 196, poz. 1631 - ze zmianami),  zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam wykaz rodzajów informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową występujących w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. w brzmieniu  załącznika   do   niniejszego zarządzenia.

§ 2.   Tracą moc:
1)  zarządzenie  wewnętrzne  nr 13/03  Starosty  Średzkiego  z  dnia  12  czerwca  2003 r. w sprawie ustalenia wykazu informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową występujących   w Starostwie Powiatowym  w Środzie Wlkp.
2) zarządzenie wewnętrzne nr 4/06 Starosty Średzkiego z dnia 31 stycznia 2006 r. Starosty Średzkiego z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego
nr 13/03 Starosty Średzkiego z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową występujących w Starostwie Powiatowym  w Środzie Wlkp.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji  Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski

 

 

Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego
Starosty Średzkiego nr   6/08
z dnia 15 lipca 2008 r.

W y k a z

rodzajów informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową
występujących w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

I. Informacje niejawne oznaczone klauzulą „poufne":

1. Ewidencja osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych.
2.Określona korespondencja ze służbami ochrony państwa dotycząca postępowań sprawdzających, wynikająca z odrębnych ustaleń.
3. Części składowe planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Średzkiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
4. Inne informacje niejawne zakwalifikowane przez upoważnione osoby do podpisania dokumentu.

II. Informacje niejawne oznaczone klauzulą „zastrzeżone":
1. Plan akcji kurierskiej Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
2. Sprawozdanie roczne dotyczące organizacji doręczenia dokumentów powołania żołnierzom rezerwy.
3. Ankieta bezpieczeństwa osobowego sporządzana dla potrzeb postępowania sprawdzającego.
4. Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych.
5. Dziennik korespondencji dokumentów niejawnych stanowiących tajemnicę służbową.
6. Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów niejawnych stanowiących tajemnicę służbową.
7. Plan ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
8. Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone" występujących w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
9. Inne informacje niejawne zakwalifikowane przez osoby upoważnione do podpisania dokumentu.

 

w sprawie określenia stanowisk w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.,których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową.
w sprawie zmiany instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie określenia wykazu informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową występujących w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie utworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 8/2003 Starosty Średzkiego z dnia 22 maja 2003 roku (dot. komisji socjalnej).
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2008 r. i dnia 24 grudnia 2008 r. dniami wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.