2008 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/2008 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2008 r.

 

 Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/2008
Starosty Średzkiego
z dnia 30 lipca 2008 r.

w sprawie: zmiany instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

§ 1.  Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) w instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., stanowiącej załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego
Nr 13/2007 Starosty Średzkiego z dnia 05 września 2007r., wprowadzam następujące zmiany:
- w § 5 ust 2 - skreśla się,
- w § 5 dotychczasowe ustępy  3-10 otrzymują odpowiednio numerację  2-9.

§ 2.Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski

 

w sprawie określenia stanowisk w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.,których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową.
w sprawie zmiany instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie określenia wykazu informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową występujących w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie utworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 8/2003 Starosty Średzkiego z dnia 22 maja 2003 roku (dot. komisji socjalnej).
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2008 r. i dnia 24 grudnia 2008 r. dniami wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.