2009 rok

w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji pierwszej pomocy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS).
w sprawie: wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu.
w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2009 r. i dnia 24 grudnia 2009 r. dniami wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiska urzędniczych.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia składu komisji do wydzielenia i zakwalifikowania dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia, względnie ustalenia innego okresu jej przechowywania oraz do sporządzenia protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej, której czasokres przechowywania upłynął i spisu tej dokumentacji w dwóch egzemplarzach.
w sprawie ustalenia i wprowadzenia procedury przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. i na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie ewidencji wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe Środzie Wlkp. oraz sporządzania sprawozdania Rb - WS.
w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp