2010 rok

Zarządzenie Wewnętrzne nr 1/2010 Starosty Średzkiego z dnia 8 stycznia 2010 r.

Zarządzenie Wewnętrzne nr  1/2010
Starosty Średzkiego
z dnia 8 stycznia 2010 r.


w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego  w Środzie Wlkp.


Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

§ 1. W  regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., stanowiącym załącznik do zarządzenia wewnętrznego nr 8/2009 Starosty Średzkiego z dnia 8 maja 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

a) § 3 otrzymuje brzmienie:
„ Regulamin obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę."

b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„  1. Z  tytułu  okresowego  zwiększenia  zakresu obowiązków  służbowych  ub powierzenia dodatkowych zadań pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny.
  2. Dodatek specjalny Starosta przyznaje na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach - na czas nieokreślony.
  3. Dodatek przyznaje się w wysokości nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.
  4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może być przyznany w kwocie wyższej niż określona w ust. 3."

c)  § 10 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Dla pracowników Starostwa może zostać utworzony, w ramach planowanych środków na wynagrodzenia, fundusz nagród do wysokości 5% rocznego funduszu płac.
2. Decyzję o utworzeniu i uruchomieniu funduszu nagród w określonej wysokości podejmuje Starosta.
3. Pracownikowi nienagannie wypełniającemu swoje obowiązki a także przejawiającemu inicjatywę w pracy może być przyznana nagroda z funduszu nagród.
4.O wysokości funduszu nagród, formie nagrody i przyznaniu jej pracownikowi decyduje Starosta."

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania do wiadomości pracownikom Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

 

STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 5/08 Starosty Średzkiego w sprawie utworzenia w stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
w sprawie zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny.
w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego Nr 1/2000 Starosty Średzkiego z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2010 r. i dnia 24 grudnia 2010 r. dniami wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.