2010 rok

Zarządzenie Wewnętrzne nr 2/2010 Starosty Średzkiego z dnia 29 marca 2010 r.

 

Zarządzenie Wewnętrzne nr 2/2010
Starosty Średzkiego
z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2010 r. i dnia 24 grudnia 2010 r. dniami wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami)  zarządzam, co następuje:

        § 1. W związku z wystąpieniem w miesiącu maju oraz grudniu 2010 r. świąt przypadających w innym dniu niż niedziela, wyznaczam następujące dni wolne od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.:

  • 4 czerwca 2010 r. - za dzień 1 maja 2010 r.
  • 24 grudnia 2010 r. - za dzień 25 grudnia 2010 r.

    
      § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.


      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 5/08 Starosty Średzkiego w sprawie utworzenia w stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
w sprawie zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny.
w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego Nr 1/2000 Starosty Średzkiego z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2010 r. i dnia 24 grudnia 2010 r. dniami wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.