2010 rok

Zarządzenie Wewnętrzne nr 4/2010 Starosty Średzkiego z dnia 18 maja 2010 r.

 

Zarządzenie Wewnętrzne nr 4/2010
Starosty Średzkiego
z dnia 18 maja  2010 r.

w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego,  na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny.

           Na podstawie § 8 ust.2 pkt 3 i ust.3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) oraz § 11 ust. 1 pkt 6 i ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r,w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978) zarządzam co następuje:

§ 1. W czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia  działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny tworzy się w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.,  Stanowisko Kierowania Starosty Średzkiego, na rzecz którego funkcjonuje stały dyżur.

§ 2. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem  Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego oraz sprawdzanie gotowości do działania powierzam  Kierownikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Obywateli.          

                                                                                                                                            
§ 3.
Organizację ochrony i obrony  Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego powierzam Kierownikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Obywateli, który w uzgodnieniu z Komendantem Powiatowym  Policji w Środzie Wlkp.,  opracuje „Plan ochrony i obrony  Stanowiska Kierowania Starosty  Średzkiego".


§ 4. Sekretarz Powiatu Średzkiego dla prawidłowego funkcjonowania Stanowiska Kierowania zapewnia niezbędne materiały i wyposażenie w porozumieniu z Kierownikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Obywateli.

§ 5. Zasady organizacji i funkcjonowania  Stanowiska Kierowania Starosty  
 Średzkiego, zawiera instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 5/08 Starosty Średzkiego w sprawie utworzenia w stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
w sprawie zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny.
w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego Nr 1/2000 Starosty Średzkiego z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2010 r. i dnia 24 grudnia 2010 r. dniami wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.