2010 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 5/2010 Starosty Średzkiego z dnia 16 czerwca 2010 r.

Zarządzenie traci moc na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 3/2013 Starosty Średzkiego z dnia 10.04.2013 r. - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/organy-wladzy-publicznej/starosta/zarzadzenia-wewnetrzne-starosty/dokument-bez-nazwy1.html?pid=3960

Zmiana do Zarządzenia:

 

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 5/2010
Starosty Średzkiego
z dnia 16 czerwca 2010 r.

w sprawie zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam i wprowadzam zasady kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu oraz pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku ds. kontroli.          

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski


Załącznik  - do pobrania

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 5/08 Starosty Średzkiego w sprawie utworzenia w stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
w sprawie zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny.
w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego Nr 1/2000 Starosty Średzkiego z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2010 r. i dnia 24 grudnia 2010 r. dniami wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.