2010 rok

Zarządzenie Wewnętrzne nr 6/2010 Starosty Średzkiego z dnia 17 czerwca 2010 r.

 

Zarządzenie Wewnętrzne nr 6/2010
Starosty Średzkiego
z dnia 17 czerwca 2010 r

w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

            W związku z postanowieniem § 15 ust. 1 umowy nr UDA-RPWP.05.04.00-30-021/09-00, zawartej w dniu 25 lutego 2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a Powiatem Średzkim, zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Wydzielenie z zastrzeżeniem ust.4, dokumentacji związanej z realizacją projektu nr WND-RPWP.05.04.00-30-021/09  „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, wymienionej w wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetów I-VI, z teczki, w osobne zbiory.

2. Założenie dla wydzielonej dokumentacji podteczki, która powinna być oznaczona według jednolitego rzeczowego wykazu akt.

3. Do znaku podteczki (symbolu klasyfikacyjnego) oraz tytułu teczki (hasła klasyfikacyjnego) należy dodać oznaczenie „WRPO". 

4. W przypadku, gdy w teczce macierzystej znajduje się tylko dokumentacja dotycząca realizacji projektu, o którym mowa w ust 1, nie zachodzi potrzeba jej wydzielenia, a teczka winna być opisana zgodnie z ust 3.

§ 2. Pozostawienie teczek, o których mowa w § 1, w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 3.1. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, Sekretarzowi Powiatu, Skarbnikowi Powiatu oraz Dyrektorowi PCPR w Środzie Wlkp.

2. Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu oraz Dyrektor PCPR w Środzie Wlkp. zobowiązani są do przekazania Kierownikowi Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu znaków teczek, w których znajduje się dokumentacja związana z realizacją projektu,
o którym mowa w §1 ust 1.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
/-/ Piotr Piekarski

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 5/08 Starosty Średzkiego w sprawie utworzenia w stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
w sprawie zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny.
w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego Nr 1/2000 Starosty Średzkiego z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2010 r. i dnia 24 grudnia 2010 r. dniami wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.