2010 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/2010 Starosty Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2010 r.


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/2010
Starosty Średzkiego
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego nr 16 Starosty Średzkiego z dnia 19 października 2007 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej oraz wprowadzenia Instrukcji określającej zasady przeprowadzania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. zarządzam:

§ 1. Przeprowadzenie w dniu 31 sierpnia i 15 września 2010 r. inwentaryzacji doraźnej - metodą spisu z natury - w magazynie tablic rejestracyjnych oraz druków ścisłego zarachowania - komunikacyjnych, będących na stanie p. Wiesława Szyszki, pracownika Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1 powołuję zespół spisowy w składzie:

Anna Ambroży            - Przewodnicząca zespołu spisowego
Alicja Zalewska
Barbara Kaźmierczak

§ 3. W pracach Komisji uczestniczyć będzie p. Wiesław Szyszka - pracownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego, do zadań którego należy prowadzenie magazynu tablic rejestracyjnych oraz gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania - komunikacyjnymi oraz p. Anna Jaśkowiak - osoba przejmująca obowiązki p. Wiesława Szyszki na okres od 1 do 14 września 2010r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji Inwentaryzacyjnej.         

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
/-/ Piotr Piekarski

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 5/08 Starosty Średzkiego w sprawie utworzenia w stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
w sprawie zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny.
w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego Nr 1/2000 Starosty Średzkiego z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2010 r. i dnia 24 grudnia 2010 r. dniami wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.