2010 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/10 Starosty Średzkiego z dnia 15 września 2010 roku


Traci moc na podstawie:
Zarządzenia Wewnętrzne Nr 11/2016 Starosty Średzkiego z dnia 21 grudnia 2016 r.

 

ZARZĄDZENIE  WEWNĘTRZNE  Nr  8/10
Starosty Średzkiego
z dnia 15 września 2010 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 5/08 Starosty Średzkiego w sprawie utworzenia w stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

            Na podstawie art. 18 ust. 2  w związku z art. 16 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. nr 89 poz. 590 - ze zmianami) i zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 181/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie  tworzenia w stałej gotowości obronnej  systemu stałych dyżurów , zarządzam co następuje:

     § 1.  Załączniki do Instrukcji w sprawie zasad organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. utworzonego w stanie stałej gotowości obronnej państwa dla zapewnienia operatywnego kierowania całokształtem realizowanych zadań w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa oraz w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, o której mowa w § 2 zarządzenia wewnętrznego Nr 5/08 Starosty Średzkiego z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia w stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru  w  Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., zastępuje się załącznikami stanowiącymi odpowiednio nr od 1 do 10 do niniejszego zarządzenia.

     § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu i Kierownikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Obywateli w  Starostwie Powiatowym   w   Środzie  Wlkp.

     § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski

        

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 5/08 Starosty Średzkiego w sprawie utworzenia w stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
w sprawie zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny.
w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego Nr 1/2000 Starosty Średzkiego z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2010 r. i dnia 24 grudnia 2010 r. dniami wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.