2010 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 9/2010 Starosty Średzkiego z dnia 25 października 2010 roku

Traci na podstawie:
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 13/2016 Starosty Średzkiego z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 9/2010
Starosty Średzkiego
z dnia 25  października 2010 roku


w sprawie : zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

§ 1. Z dniem 25 października 2010 roku  w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12/2009 Starosty Średzkiego z dnia 11 września 2009 roku  wprowadzam następujące zmiany, które zostały uzgodnione z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów :

a) pkt I ust. 9 ppkt b otrzymuje  brzmienie „wniosek o przyznanie pomocy rzeczowej lub finansowej  w okresie przedświątecznym Świąt Bożego Narodzenia,"

b) pkt II ppkt b otrzymuje brzmienie „pomoc rzeczową lub finansową przyznawaną w okresie przedświątecznym Świąt Bożego Narodzenia,"

c) pkt IV ust. 3 otrzymuje brzmienie „Świadczenia rzeczowe i finansowe oraz dofinansowanie wypoczynku urlopowego będą przyznawane po przedstawieniu przez osoby uprawnione wymienione w pkt III ust. 1 ppkt a-c, wniosku o przyznanie ww. świadczeń.

Wartość świadczenia rzeczowego, finansowego oraz dofinansowania wypoczynku urlopowego jest ustalana według kryterium wysokości dochodu na członka rodziny - określanego corocznie przez komisję socjalną - w ramach posiadanych środków."

d) pkt V ust. 5 tiret drugie otrzymuje brzmienie „załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie pomocy rzeczowej lub finansowej  w okresie przedświątecznym Świąt Bożego Narodzenia,"

e) pkt  V ust. 5 tiret szóste otrzymuje brzmienie „Załącznik nr 6 - oświadczenie o wysokości dochodów rodziny składane przez osobę ubiegającą się o dofinansowanie wypoczynku urlopowego, pomoc rzeczową lub finansową,"

f)  załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

g) załącznik nr 5 zastępuje się załącznikiem w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

h) załącznik nr 6 zastępuje się załącznikiem w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

i)  załącznik nr 7 zastępuje się załącznikiem w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia

§  2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski


Załączniki do Zarządzenia - do pobrania (plik doc)

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 5/08 Starosty Średzkiego w sprawie utworzenia w stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
w sprawie zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny.
w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego Nr 1/2000 Starosty Średzkiego z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2010 r. i dnia 24 grudnia 2010 r. dniami wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.