2010 rok

Zarządzenie Wewnętrzne nr 10/2010 Starosty Średzkiego z dnia 10 listopada 2010 r.


Zarządzenie Wewnętrzne nr 10/2010 
Starosty Średzkiego 
z dnia 10 listopada 2010 r.


w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

§ 1. W regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., stanowiącym załącznik do zarządzenia wewnętrznego nr 8/2009 Starosty Średzkiego z dnia 8 maja 2009r. wraz ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik nr 2 do regulaminu wynagradzania pracowników  Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. zastępuje się załącznikiem w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania do wiadomości pracownikom Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

 

Starosta
/-/ Piotr Piekarski

 

Załącznik do zarządzenia - do pobrania (plik doc)

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 5/08 Starosty Średzkiego w sprawie utworzenia w stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
w sprawie zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny.
w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego Nr 1/2000 Starosty Średzkiego z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2010 r. i dnia 24 grudnia 2010 r. dniami wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.