2010 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 11/2010 Starosty Średzkiego z dnia 9 grudnia 2010 r.


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 11/2010
Starosty Średzkiego
z dnia 9 grudnia  2010 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 16 Starosty Średzkiego z dnia 19 października 2007 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej oraz wprowadzenia Instrukcji określającej zasady przeprowadzania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym   w Środzie Wlkp. zarządzam:

   § 1. Przeprowadzenie w dniu 21 grudnia 2010 r. inwentaryzacji - metodą spisu z natury - sprzętu komputerowego przekazanego do użytkowania do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. do Wydziału Komunikacji i Transportu przez PWPW S.A. w Warszawie.

   § 2. Przeprowadzenie w dniu 31 grudnia 2010 r. inwentaryzacji - metodą spisu z natury - w magazynach oraz papierów wartościowych i druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

   § 3. Przeprowadzenie  weryfikacji  stanu  należności  i  zobowiązań oraz pozostałych aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2010 r. metodą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości.

   § 4. Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1 i § 2 powołuję zespół spisowy w składzie:
Anna Ambroży            - Przewodnicząca zespołu spisowego
Alicja Zalewska
Barbara Kaźmierczak

   § 5.  Za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji czynię odpowiedzialną Przewodniczącą Komisji Inwentaryzacyjnej - w zakresie wynikającym z § 1 i § 2 oraz głównego księgowego - w zakresie wynikającym z § 3.

   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

STAROSTA
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 5/08 Starosty Średzkiego w sprawie utworzenia w stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
w sprawie zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny.
w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego Nr 1/2000 Starosty Średzkiego z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2010 r. i dnia 24 grudnia 2010 r. dniami wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.