2015 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2015 Starosty Średzkiego z dnia 19 stycznia 2015 r.


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2015
Starosty Średzkiego
z dnia 19 stycznia 2015 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2014 Starosty Średzkiego z dnia 26 marca 2014r.

 

Na podstawie art. 53 ust.1 i art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 885 ze zm. ) oraz art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), zarządzam, co następuje:

    § 1. W procedurze windykacji należności Skarbu Państwa i Powiatu Średzkiego w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., stanowiącej załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2014 Starosty Średzkiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustalenia procedury windykacji należności Skarbu Państwa i Powiatu Średzkiego w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. wprowadza się następującą zmianę:

-w §5 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

„2. Radca Prawny kieruje do sądu pozew o zapłatę, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji. W przypadku, gdy przeciwko dłużnikowi, w stosunku do którego Radca prawny otrzymał wniosek i dokumenty, o których mowa w ust. 1, skierowany już został do sądu pozew w sprawie opartej na takiej samej lub tożsamej podstawie prawnej i której rozstrzygnięcie ma lub może mieć wpływ na rozstrzygnięcie w danej sprawie, na podstawie decyzji odpowiednio Starosty lub Zarządu Powiatu, Radca prawny wstrzymuje kierowanie do sądu kolejnego pozwu przeciwko temu dłużnikowi, do czasu prawomocnego zakończenia toczącego się już postępowania sądowego."

    § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.


    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


STAROSTA
/-/ Czesław Guzewski


 

 

w sprawie: instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń z tego tytułu.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w Instrukcji w sprawie zarządzania oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu i starostw powiatowych
zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2015 Starosty Średzkiego z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Średzkiego.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Średzkiego
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz jego Zastępcy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
zmieniające zarządzenie wewnętrzne w sprawie zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
zmieniające zarządzenie wewnętrzne w sprawie zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia 05 czerwca 2015 r. i 24 grudnia 2015 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2014 Starosty Średzkiego z dnia 26 marca 2014 r.