2015 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/2015 Starosty Średzkiego z dnia 26 lutego 2015 r.


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/2015
Starosty Średzkiego
z dnia 26 lutego 2015 r.

 
 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
 
Na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego nr 16/2012 Starosty Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej oraz wprowadzenia Instrukcji określającej zasady przeprowadzania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.,  zarządzam:
 
     § 1. Przeprowadzenie w dniu 27 lutego 2015 r. inwentaryzacji doraźnej - metodą spisu  z natury - w magazynie tablic rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych ścisłego zarachowania, będących na stanie p. Romany Leporowskiej, pracownika Wydziału Organizacyjno-Prawnego.
 
     § 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1 powołuję zespół spisowy w składzie:
Anna Ambroży - Przewodnicząca zespołu spisowego
Barbara Kaźmierczak
Alicja Zalewska.
 
    § 3. W pracach Komisji uczestniczyć będzie Marlena Krężlik-Pankowska i Izabela Kujawa - pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu, przejmujący do tego Wydziału tablice rejestracyjne, nalepki kontrolne i znaki legalizacyjne oraz p. Anna Jaśkowiak - pracownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego przejmująca druki komunikacyjne ścisłego zarachowania, od 1 marca 2015 r.
 
     § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji Inwentaryzacyjnej.
 
 
     § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
STAROSTA
/-/ Czesław Guzewski
 
w sprawie: instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownika odbytej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy oraz sposobu prowadzenia rozliczeń z tego tytułu.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w Instrukcji w sprawie zarządzania oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu i starostw powiatowych
zmieniające Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2015 Starosty Średzkiego z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Średzkiego.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Średzkiego
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz jego Zastępcy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
zmieniające zarządzenie wewnętrzne w sprawie zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
zmieniające zarządzenie wewnętrzne w sprawie zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia 05 czerwca 2015 r. i 24 grudnia 2015 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2014 Starosty Średzkiego z dnia 26 marca 2014 r.